1 - Hoe heet je?

The exercise was created 2017-05-18 by pelinjohansson. Question count: 146.
Select questions (146)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • het hoofdstuk kapitlet
 • de oefening övningen
 • werken att jobba
 • samen tillsammans
 • mijn min
 • de naam namnet
 • ik jag
 • komen att komma
 • studeren att studera
 • de docent läraren
 • uit från
 • wie vem
 • luisteren att lyssna
 • beantwoorden att svara
 • de vraag frågan
 • jij du (informal)
 • Nieuw-Zeeland Nya Zeeland
 • italië italien
 • wonen att leva
 • vandaan från (*fråga någon)
 • nu nu
 • Nederland Nederländerna
 • hoi hej
 • hoe hur
 • heten att heta
 • spellen att stava
 • je you (informal)
 • jouw din
 • waar var
 • Polen Polen
 • Duitsland Germany
 • maar men
 • de moeder mamman
 • Nederlandse Nederländska
 • waar sant
 • niet inte
 • de tekst texten
 • controleren att kontrollera/att checka
 • de letter brevet
 • schrijven att skriva
 • dat det
 • kunnen att kunna
 • kijken att titta
 • naar i/för/till
 • de kaart kartan
 • van från/av
 • Europa Europa
 • het land landet
 • aanwijzen att peka
 • zeggen att säga
 • welk(e) vad/vilka
 • de taal språket
 • ze they
 • daar där
 • spreken att prata
 • de voornaam förnamnet
 • de achternaam efternamnet
 • zijn att vara/hans
 • Engeland England
 • Spanje Spain
 • hij han
 • praten att prata -
 • de straat vägen
 • vertellen att berätta
 • ander(e) andra
 • vragen att fråga
 • gaan att gå/åka
 • het den
 • met med
 • u du(formal)
 • alles allting
 • goed bra
 • mij mig
 • uitstekend excellent
 • prima bra/fine
 • best bra/bästa
 • zo
 • slecht dåligt
 • krijgen att få
 • het woord ordet
 • lopen att gå
 • rond runt
 • zien att se
 • moeten att behöva/måste
 • raden att gissa
 • nieuw ny
 • de groep gruppen
 • ja ja
 • kloppen att knacka
 • leuk nice/kul
 • een beetje litegrann
 • moe trött
 • ook också
 • nee nej
 • Colombia Colombia
 • aangenaam angenämt
 • het getal numret
 • nul noll
 • een ett
 • twee två
 • drie tre
 • vier fyra
 • vijf fem
 • zes sex
 • zeven sju
 • acht åtta
 • negen nio
 • tien tio
 • het telefoonnummer telefonnummret
 • geven att ge
 • zoeken att leta
 • hebben att ha
 • tekenen att måla/teckna/rita
 • hoeveel hur mycket
 • het huis huset
 • de pen pennan
 • mogen att tillåta
 • het papier pappret
 • geen ingen/nej/inte
 • dubbel dubbel
 • de lijn linjen
 • de maan månen
 • het vel huden
 • veel mycket/många
 • de dip dopp/nedgång
 • diep djup
 • de kop huvudet
 • de koop köpet
 • de bus bussen
 • de huur hyran
 • galgje spelen att spela hänga med gubben
 • lezen att läsa
 • de plaats platsen
 • het zuiden södra
 • en och
 • gezellig nice/mysigt/cool
 • de student studenten
 • het meisje flickan
 • de jongen pojken
 • de vriendin kompis (kvinnlig)
 • het jaar året
 • zij hon/dem
 • we/wij vi
 • doen att göra
 • heel mycket
 • maken att göra/tillverka

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/1-hoe-heet-je.7340398.html

Share