1984 s.5-100

The exercise was created 2019-08-05 by josefinericson. Question count: 228.
Select questions (228)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • ulcer böld
 • oblong avlång
 • dull dämpad
 • frail bräcklig
 • meagerness magerhet
 • sanguine sangvinisk
 • coarse grov
 • to skim att glida
 • dart språng
 • conceivable tänkbar
 • to rot att ruttna
 • shore kust
 • baulk bjälke
 • patched lappad
 • cardboard kartong
 • willow herb mjölkört
 • heap hög
 • sordid smutsig
 • dwelling bostad
 • unintelligible obegriplig
 • ramification konsekvens
 • truncheon batong
 • cautious försiktig
 • frowzy sunkig
 • nib spets
 • to falter att tveka
 • tremor rysning
 • decisive avgörande
 • to hover att pendla
 • to resemble att likna
 • blare smatter
 • to shed att sprida
 • wallowing tumlande
 • porpoises tumlare
 • proles proletärer
 • ought bör
 • nebulous dunkel
 • cubicle bås
 • spanner skiftnyckel
 • bold tuff
 • sash ordensband
 • hostility fiendskap
 • remote avlägsen
 • dim svag
 • burly brysk
 • spectacles glasögon
 • urbane världsvan
 • hideous avskyvärd
 • grinding malande
 • to bristle att resa ragg
 • to hiss att viska
 • squeaky pipig
 • renegade avfälling
 • to defile att vanära
 • subsequent efterföljande
 • treachery förräderi
 • heresy kätteri
 • deviation avvikelse
 • fuzzy suddig
 • aureole gloria
 • inherently i sin natur
 • goatee pipskägg
 • despicable föraktlig
 • polysyllabic flerstavig
 • habitual sedvanlig
 • lest för att/för att inte
 • to bleat att klaga
 • exclamation utrop
 • to refute att bemöta
 • to dupe att luras
 • endeavour ansträngning
 • clandestine hemlig
 • quivering darrande
 • assault angrepp
 • inexorably ofrånkomligen
 • lucid tydlig
 • rung stegpinne
 • pretence anspråk/undanflykt
 • hideous avskyvärd
 • vindictiveness hämndbegär
 • lunatic dåre
 • to deride att förlöjliga
 • sole underlag
 • sanity förstånd
 • to loath att avsky
 • to enchant att charma
 • wrench stukning
 • stake stör
 • chastity renhet
 • throb slag
 • contempt förakt
 • faint svag
 • scribble kladd
 • lavatory toalett
 • roused uppeldad
 • belch rap
 • voluptuous fyllig
 • neat elegant
 • twinge sting
 • enterprise chansning
 • to spoil att förstöra
 • to refrain att avstå
 • to annihilate att utrota
 • scrawl kladd
 • legible läslig
 • dreary trist
 • dingy smutsig
 • impedimenta utrustning
 • imbecile dumbom
 • drudge slav
 • strenuous ansträngande
 • fiddling mygel
 • invertebrate ryggradslös
 • menacing hotfull
 • vicious brutal
 • demeanour uppträdande
 • gambolling skuttande
 • ferocity grymhet
 • to caper att skutta
 • agonizingly plågsamt
 • ungovernable bångstyrig
 • to eavesdrop att tjuvlyssna
 • gory blodig
 • deflate tömma på luft
 • reverberating eko
 • dominion område
 • to and fro fram och tillbaka
 • to envelop att svepa in
 • myriad otalig mängd
 • fortress fästning
 • grim grym
 • to quail att tappa modet
 • to chime att klinga
 • stain fläck
 • zealot fanatiker
 • feeble svag
 • to reproach att klandra
 • altered förändrad
 • dignity värdighet
 • to fathom att utforska
 • springy elastisk
 • turf arena
 • slant vinkling
 • gilded förgylld
 • pasture betesmark
 • to fling att slå
 • disdain förakt
 • nought ingenting
 • scrawny benig
 • weary utmattad
 • whimper gnäll
 • remedy botemedel
 • vivid livlig
 • furtive hemlig
 • to gyrate att rotera
 • repudiate tillbakavisa
 • subtlety subtilitet
 • inscrutable outgrundlig
 • resentment ilska
 • orifice öppning
 • slit glipa
 • grating galler
 • furnace masugn
 • recess uppehåll
 • abbreviated förkortad
 • intricate trasslig
 • tedious trist
 • to rectify att rätta
 • pledge löfte
 • reduction minskning
 • to assemble att samla
 • to collate att jämföra
 • pamphlet broschyr
 • conceivably möjligt
 • deed handling
 • superseded ersatt
 • bearing sammanhang
 • forgery förfalskning
 • readily gärna
 • to toil att slita
 • garbled förvrängd
 • clerk sekreterare
 • vast oändlighet
 • to versify att skriva dikter
 • disgrace skam
 • to abject att bortkasta
 • to crouch att huka
 • denunciation uppsägning
 • to abstain att avstå
 • philology språkvetenskap
 • derisive hånfull
 • hoard lager
 • famine svält
 • to scrounge att tigga
 • furtive hemlig
 • inadequate otillräcklig
 • gloat skadeglädje
 • reminiscent påminner om
 • ladle skopa
 • obsolete föråldrad
 • noun substantiv
 • vapid smaklös
 • apron förkläde
 • rigid stel
 • subsidiary sekundär
 • abolish upphäva
 • strident genomträngande
 • remorse samvetskval
 • stern hård
 • fulminate fördöma
 • atrocity grymhet
 • larynx struphuvud
 • din buller
 • aloof avskild
 • venerate ära
 • zeal iver
 • to rejoice att glädjas
 • disreputable beryktad
 • haunt tillhåll
 • to grasp att förstå
 • pudgy kraftig
 • bead pärla
 • mischievous elak
 • keenness skärpa
 • irrepressible uppspelt
 • solemn högtidlig
 • to edify att bygga upp
 • lug ryck

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/1984-s-5-100.9103039.html

Share