Ekologi begrepp

The exercise was created 2018-09-03 by Moa102. Question count: 30.
Select questions (30)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i. Ekologi
 • Alla levande ting med egen ämnesomsättning Organism
 • Artrikedom, Mångfald av genetisk generation Biologisk mångfald
 • En grupp djur eller växter som kan föröka sig med respektive avkomma och har liknande utseende och egenskaper Art
 • En klassificering av individer inom en djurart som kännetecknas av specifika och gemensamma ärftliga egenskaper. Ras
 • Enskild djur/växt Individ
 • En grupp av individer av samma art Population
 • Organism samhället (biotiska naturen) tillsammans med den abiotiska naturen inom ett begränsat område Ekosystem
 • Icke levande faktorer som påverkar naturen, ex temperatur, stenar, mineraler Abiotiska faktorer
 • Levande organismer som påverkar andra levande organismer Biotiska faktorer
 • Platsen där en organism lever. Områdets lämplighet son livsmiljö Habitat
 • Biologisk term för typ av omgivning, med naturliga gränser, där vissa djur och växtsamhällen lever. Biotop
 • Ett levnadsområde där en enskild art kan överleva. Specialiseringar, beteenden och levnadssättet för en art, ex jaga i mörker. Nisch
 • Den process i vilken ljusenergi omvandlas till lagrad kemisk energi i form av kolhydreater Fotosyntes
 • En organism som kan genom fotosyntesen bilda olika näringsämnen, ex växter, och alger Producenter
 • Organismer sim måste leva av andra organismer för att få energi och byggnadsmaterial. Bakterier, svampar och sjur. Äter energi som tillverkas av producenterna Konsumenter
 • År organismer som lever på att bryta ner organisk substans. Lever av död organismer, ex bakterier och svampar. (Nedbrytare) Destruenter
 • En enkel beskrivning av hur energi flödar mellan organismer i ett ekosystem. Visar hur olika organismer påverkar varandra. Näringkedja
 • Ett schema där man försöker visa många olika beroenden i ett ekosystem. Består av flera olika näringskedjor- Näringsväv
 • Visar energiförlusterna i en näringskedja dvs hur många producenter som konsumenter det krävs för en toppkonsument. Näringspyramid.
 • Visar hur grundämnen, föreningar eller molekyler cirkulerar i de biotiska och abiotiska delarna i ett ekosystem. Allt i naturen är beroende varandra. Inget försvinner någonsin från vår jord, det vara omvandlas. Kretslopp
 • Ex vatten, mat och skydd. Vissa faktorer ger samma villkor för alla organismer i ett visst ekosystem. Men andra faktorer kan istället bli begränsande för arten- Resurser
 • Kamp om resurser som uppstår då det finns för lite av resurserna. Konkurrens
 • Är en organism som lever i eller på en annan levande organism och tar sin näring därifrån samtidigt som att den gör skada på värdorganismen som blir försvagad. Parasit
 • Färgteckning i kombination med kroppsstruckter, som gör det svårare att bli upptäckt. För att skydda dig mot fiender och lättare ta byten. Kamouflage
 • Att en ofarlig art liknar en farlig art. Djur härmar andra djur som är giftiga eller på annat sätt farliga, ex genom starka färger. Mimikry
 • Ökar chansen att arten eller populationen skall kunna överleva, ex myrsamhällen. Samarbete
 • Två arter lever tillsammans. Ex lavar (alger + svamp) Symbios
 • Vissa individer offrar sin egen fortplantning för att hjälpa nadra individer i gruppen med deras avkommor. Altruism
 • När miljön förändras påverkas arter. Genom att ändra sina vanor för att på bästa sätt kunna försörja sig och överleva matchar en arts genetisk egenskaper den miljö de lever i Anpassning

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/ekologi-begrepp.8340969.html

Share