Eng 02 text 5

The exercise was created 2019-04-15 by mirahen. Question count: 80.
Select questions (80)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • koppla av chill out
 • senaste, förbi, förfluten tid past
 • skyldig guilty
 • sann, riktig true
 • göra, utföra, leda conduct
 • undersökning, gallup survey
 • forskning research
 • upptäcka discover
 • fritid leisure time
 • fråga efter ngn åsikt poll sb
 • nästan nearly
 • viktigast main
 • upptäcka finding
 • undantag exception
 • tidsfördriv pastime
 • procent percent
 • ännu still
 • andel av proportion of
 • soffpotatis couch potato
 • mysande på egen hand cocooning
 • ranka rank
 • bråkdel fraction
 • föreslå suggest
 • bero på, vara orsak till be due to
 • vidsträckt, omfattande, väldig, oerhörd vast
 • förbättring improvement
 • nyligen recent
 • under de senaste åren in recent years
 • uppmuntra encourage
 • berömdhet celebrity
 • kock chef
 • frisk healthy
 • aptit appetite for
 • kockprogram cookery show
 • matlagning cooking
 • moderiktig trendy
 • förvånande suprising
 • komma först, vinna come out tops
 • granne neighbor
 • infödd native
 • föredra att göra prefer doing sth
 • inbjuda invite
 • å andra sidan on the other hand
 • sannolik likely
 • minst sannolik least likely
 • äta middag dine
 • gallupundersökning poll
 • jämföra med compared with sth
 • våga (sig på) venture
 • för att inte tala om let alone
 • trädgårdsskötsel gardening
 • vara på toppen top sth
 • syssla med keep busy
 • vad beträffar when it comes to sth
 • biobesökare movie-goer
 • relativt relatively
 • vara med om, delta attend sth
 • live live
 • föreställning performance
 • vitt och brett widely
 • ha anhängare have a following
 • markerad marked
 • avstånd distance
 • kultur evenemang cultural event
 • dessutom, därtill in addition to sth
 • naturen the great outdoors
 • allmän overall
 • invånare inhabitant
 • medge admit to
 • förnöjelse pleasure
 • svett sweat
 • träna sig svettig work up a sweat
 • kondition fitness
 • allt som allt all in all
 • procentsats precentage
 • näst sista second to last
 • framgångsrik successful
 • fundera på consider
 • motvillig reluctant
 • grunda ngt på based on

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/eng-02-text-5.9037433.html

Share

Advertisements