Farmakologi - Begrepp

The exercise was created 2019-06-02 by jullgull. Question count: 128.
Select questions (128)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Absorption Egenskapen till upptagning eller uppsugning hos ett material
 • ACE-hämmare Är läkemedel som sänker blodtrycket genom att hämma enzymet angiotensinkonverterande enzym (ACE)
 • Additiv effekt Om total effekten är lika med summan av effekterna av de enskilda ämnena
 • Administrering Tillförsel av läkemedel till kroppen
 • Agonist Läkemedel med stimulerande effekt på en receptor
 • Analgetika Smärtstillande läkemedel
 • Antagonist Läkemedel med hämmande eller blockerande effekt på en receptor
 • Antibiotika Läkemedel som dödar bakterier eller hämmar deras tillväxt
 • Antidiabetika Medel verksamt vid diabetes
 • Antiflogistika Medel mot inflammation
 • Antiinflammatorisk Dämpar inflammation
 • Antikoagulantia Läkemedel som minskar blodets levringsförmåga, och som ofta ges för att behandla eller förebygga blodproppar
 • Antikolinergika Läkemedel som motverkar effekten av det kroppsegna ämnet acetylkolin. Exempel på effekter av antikolinergika är ökad puls, vidgade pupiller, mindre salivproduktion och mindre aktivitet i tarmarna. Antikolinergika kan användas mot sjukdomar som till exempel astma och Parkinsons sjukdom.
 • Antipyretika Febernedsättande läkemedel
 • Beredningsform Den form ett läkemedel har, till exempel tablett, stolpiller, injektionsvätska eller salva. Kallas även läkemedelsform
 • Beta-blockerare (betareceptorantagonist) Antihypertensiva, lugnar hjärta, sänker blodtryket
 • Beta-stimulerare (betareceptoragonist) Luftrörsvidgande
 • Biologisk tillgänglighet Uttryck som beskriver hur stor andel av ett verksamt ämne som når blodbanan efter att ha passerat bland annat tarm och lever
 • Biologiskt läkemedel Är ett preparat vars aktiva substans har producerats i eller renats fram ur material av biologiskt ursprung (levande celler eller vävnad) T.ex vaccin, antiserum. Behöver tillföras parenteralt (dvs. ej genom mag- ta rmkanalen)
 • Biverkan Oönskad eller oavsedd effekt av ett läkemedel vid användning av normala doser
 • Biverkningsnivå Den plasmakoncentration där läkemedlet ger biverkningar
 • Fysiologisk mekanism där sammanfogade kapillärväggar i hjärnans blodkärl reglerar ämnesutbytet mellan blod och hjärnvävnad Blod-hjärnbarriär
 • Bärarproteiner Eller transportproteiner är särskilda proteiner i kroppen som fäster ämnen vid sig, och antingen transporterar dem runt i blodomloppet eller för ämnena in förbi cellmembranen.
 • Clearance (Eng.), njurarnas förmåga att rena blodet från viss substans: clearancevärdet anger hur stor volym blod per tidsenhet som renas från viss substans (ml/min).
 • Compliance 1. mått på vävnads elasticitet. 2. patientens förmåga att följa ordination.
 • Concordance Samsyn (att patienten är medveten och med på tåget)
 • Coxib Coxiber är en grupp läkemedel som verkar smärtstillande och antiinflammatoriskt genom att hämma enzymet COX-2. Läkemedelsnamnen i gruppen slutar alltid på -coxib, därav namnet. Coxiber är ett alternativ till traditionella NSAID-preparat eftersom biverkningsprofilen ser annorlunda ut. Det är dock inte lämpligt till alla patienter eftersom det kan finnas en ökad risk för hjärt-kärlbiverkningar.
 • Cross-over Inom läkemedelsutveckling RCT, ”Randomised controlled trial” Randomiserad kontrollerad prövning. Grupperna blir “sina egna” kontroller. De som först fick socker piller får nu det aktiva och tvärtom.
 • Carry-over Inom läkemedelsutveckling RCT, ”Randomised controlled trial” Randomiserad kontrollerad prövning. Hur mycket av det som man fick i den första fasen finns kvar i den andra fasen.
 • Cyclooxygenashämmare (COX-hämmare) (NSAID/acetylsalicylsyra/coxiber) Samtliga hämmar enzymet cyclooxygenas och minskar därmed bildning av prostaglandiner (PG) och tromboxan (TX).
 • Cytokrom P450 (Förkortat CYP, P450 och CYP450) Är en grupp av järnproteiner i bakterier, arkéer och eukaryoter. I däggdjur återfinns molekylen främst i levern. Cytokrom P450 är inblandade i metabolismen av en uppsjö av olika kroppsfrämmande och kroppsegna substanser. Vanligtvis är de en del av en elektrontransportkedja som består av flera komponenter. 450 i namnet kommer från att dessa proteiner absorberar ljus med våglängden 450 nanometer, vilket beror på att järnatomen i proteinet reduceras.
 • Depåplåster Plåster med läkemedel som långsamt transporteras in i huden och ger en långvarig effekt
 • Depåtablett Kapsel/tablett med läkemedel som frisätts långsamt i mag-tarmkanalen och ger en långvarig effekt
 • Dermalt Via huden
 • Förflyttning. Innebär att ett läkemedel trängs bort från sina bindningsställen. Displacement
 • Distribution Fördelning
 • Distributionsvolym Som anger hur stor volym som ett läkemedel kan lösas i
 • Diuretika Vätskedrivande läkemedel
 • Dosering Bestämd mängd
 • Dubbel-blint Varken prövare eller försökspersoner vet vilken behandling som ges
 • EC50 Den koncentration av ett läkemedel som behövs för att utlösa halva den maximala effekten
 • ED50 Den dos av ett läkemedel som behövs för att utlösa halva den maximala effekten
 • Elimination Kroppens nedbrytning och utsöndring av ett läkemedel
 • Eliminationshastighet Mängden läkemedel som försvinner per tidsenhet
 • Enterotablett Kapsel eller tablett som är försedd med ett hölje som står emot den sura magsaften och löses upp först i tarmkanalen
 • Enzymhämning Aktiviteten hämmas (inhiberar, dämpar, håller tillbaka)
 • Enzyminduktion Aktiviteten ökar
 • Extemporeläkemedel När apoteken tillverkar läkemedel själv på plats
 • Farmakodynamik Uttryck för vilka effekter ett läkemedel har på kroppen. Vidgning av luftrören och smärtlindring är exempel på farmakodynamiska effekter
 • Farmakokinetik Uttryck för hur ett läkemedel omsätts i kroppen. Hur det tas upp, bryts ned och utsöndras
 • Fas II Terapeutisk effekt och dosanpassning
 • Fas III Dokumentation av effekt på större patientgrupper
 • Fas IV Långtidseffekter, sällsynta biverkningar
 • FASS Farmaceutiska specialiteter i Sverige, läkemedelsförteckning
 • Full agonist Utlöser maximalt svar. Efficacy = 1
 • Första passage effekt (metabolism) Den andel av absorberat läkemedel som bryts ned under första passagen genom levern.
 • Generika Kopior av originalläkemedel med likvärdig effekt som originalpreparatet. Generika får tillverkas efter det att patentskyddet för originalläkemedel har upphört.
 • Generiskt namn Officiellt namn på en läkemedelssubstans
 • Granulat Finkornig läkemedelsform
 • Halveringstid Den tid det tar för halten av ett läkemedel att sjunka till hälften av den ursprungliga. Mäts ofta i blod eller plasma.
 • Hypnotika Sömnmedel
 • im Intramuskulärt
 • Indikation Det användningsområde ett läkemedel är godkänt för
 • Infusion Vätsketillförsel direkt i blodkärl, benmärg eller hålrum
 • Injektion Tillförsel av läkemedel via nål genom huden. Läkemedel kan bland annat injiceras i blodbanan, musklerna eller underhudsfettet, beroende på läkemedlets egenskaper och åkomman som skall behandlas.
 • Interaktion Uttryck för att ett läkemedel påverkar ett annat.
 • Intracellulär receptor Receptor inuti cellen
 • Irreversibel Komplexet bryts inte upp
 • iv Intravenöst
 • Jonkanaler Proteiner i cellmembranet som bildar kanaler där oorganiska joner kan transporteras
 • Kausal terapi Bota någon form av sjukdom (t.ex antibiotika (Kåvepenin), penicillin)
 • Klinisk prövning Studie på patienter eller friska personer för att utreda om ett nytt läkemedel fungerar, eller om ett redan godkäntläkemedel kan få utökat användningsområde.
 • Klysma Flytande läkemedelsform som appliceras i ändtarmen (rektalt)
 • Kompetitiv (antagonist) Substansen tävlar med agonisten om att binda sig till ett visst ställe på receptorn.
 • Konjugering Sammankoppling/sammansmältning
 • Kontraindikation Omständighet som gör att ett läkemedel inte skall användas, exempelvis graviditet eller överkänslighet mot läkemedlet.
 • Latenstid 1. tid mellan sjukdom och sjukdomssymtom 2. tid mellan stimulus och reaktion
 • Letalt Dödlig. I läkemedelssammanhang talar man ibland om letal dos, vilket innebär den dos av ett visst läkemedel som leder till döden.
 • Ligand Jon eller molekyl som binder till specifikt ställe på ett protein eller på en annan molekyl
 • Läkemedel (definition) Farmaka, eller i dagligt tal "medicin", definieras av läkemedelslagen som varor med syfte "att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom eller att användas i likartat syfte"
 • Metabolism Ämnesomsättning. I läkemedelssammanhang menas vanligtvis kroppens omvandling och nedbrytning av ett läkemedel.
 • Mixtur Flytande beredningsform som sväljs ner. Kallas också oral lösning.
 • Multifarmaci (polyfarmaci) Att använda många preparat samtidigt
 • Non-kompetitiv (antagonist) Substansen tävlar inte om samma bindningsställe. Antagonisten har förstört ex. receptorn - agonister kommer inte kunna binda till nyckelhålet
 • NSAID Förkortning av Non-steroidal Anti-Inflammatory Drugs. "Non-steroidal" betyder att de inte innehåller steroider eller kortikosteroider, som exempelvis kortison gör. Ämnena motverkar svullnad, smärta, ömhet, rodnad och rörelsebegränsning vid inflammation. Detta kallas för anti-inflammatorisk effekt.
 • Ordination Inom medicinen en läkares rekommendation av ett visst läkemedel efter att ha ställt diagnos
 • Orginalpreparat Nytt läkemedel som inte framställts tidigare, skyddas av patent
 • Oselektiv Icke selektiv dvs. Allmän, generell
 • Palliativ terapi Lindrande. Palliativ vård är vård som inte avser att bota, utan främst går ut på att lindra en sjukdoms symtom.
 • Parenteralt Tillförsel av läkemedelel på ett annat sätt än via mag-tarmkanalen, till exempel via injektion.
 • Partiell agonist Stimulerar receptorn, kan ej utlösa fullt svar. Efficacy mellan 0 & 1
 • Per oralt Via munnen
 • PGE2 Prostaglandin E2 → Har en slemhinneskyddande roll i magsäcken.
 • Placentabarriär En barriär som fungerar som ett filter som begränsar passagen av ämnen mellan modern och fostret och minskar därav risken för fosterskador. Modern och fostret skiljs åt av denna barriär.
 • Plasmakoncentration Läkemedelskoncentrationen i plasman
 • po Per oralt dvs. genom munnen
 • Polymorf Månggestaltad
 • Potentiering Att förstärka. Ett läkemedel kan exempelvis potentiera ett annat läkemedel, dvs förstärka det andra läkemedlets effekt.
 • Produktnamn Namnet som blir/är det registrerade varunamnet
 • Prostaglandin Fettsyror i kroppens vävnader som bl.a. påverkar trombocyterna, vidgar blodkärlen i vissa organ, stimulerar glatt muskulatur och deltar i den inflammatoriska reaktionen.
 • Protonpumpshämmare (PPI) Är en läkemedelsgrupp vars huvudsakliga verkan är en tydlig och långvarig minskning av produktionen av magsyra
 • RCT (randomized controlled trial = Randomiserad kontrollerad prövning.) Randomiserad = Lottar ut folk, där hälften får det aktiva preparatet, den andra gruppen får sockerpiller (ingen aktiv preparat).
 • Receptor Mottagarmolekyl på cellyta eller inuti cell som fångar upp och överför signaler från läkemedel eller kroppsegna ämnen.
 • Rektalt Ändtarmen
 • Resoritablett Beredningsform som absorberas via munslemhinnan. Skall inte sväljas utan löses upp med saliven i munnen för att sedan snabbt absorberas via munslemhinnan.
 • Reversibel Inte bestående. Biverkningar är i regel reversibla vilket betyder att de försvinner när man slutar med läkemedlet.
 • sc Subkutant (under/genom huden)
 • Selektiv Urvals-, som har förmåga att välja ut det som är viktigast i sammanhanget
 • SSRI Selektiva serotoninåterupptagshämmare (engelska Selective serotonin reuptake inhibitor) Är en grupp antidepressiva läkemedel
 • Steady state (jämvikt) Medelkoncentrationen av läkemedlet är konstant
 • Sublingualt Under tungan
 • Substansnamn Substansnamn/generiskt namn/aktiv substans = Det verksamma ämnet
 • Substitutionsterapi Detsamma som ersättningsbehandling. Det innebär att man tillför ett ämne som kroppen normalt tillverkar själv, men av olika anledningar inte tillverkar i rätt mängd längre. Ett exempel på en sådan behandling är insulin som ges vid diabetes, då kroppen producerar för lite eget insulin.
 • Substrat Vad man vanligen, inom kemins värld, menar med ett substrat är en molekyl som binder till ett enzym på dess aktiva yta. Enzymet katalyserar då reaktionen och istället för substratet får man en produkt. Ett subtrat kan också vara den yta som bakterier, celler, svampar med mera växer på, eller den näringslösning som används vid odling av bakterier med mera.
 • Suppositorie Stolpiller. En läkemedelsform som man för in i ändtarmen.
 • Symtomatisk terapi Behandling och lindring av de symtom som uppvisas i samband med sjukdom, ej behandling av sjukdomens bakomliggande orsak.
 • Synergism Då två substanser interagerar med varandra på ett sådant sätt, positivt eller negativt, att effekten blir större än väntat jämfört med om substanserna tagits var för sig.
 • Synonympreparat Generiska läkemedel. När patenttiden går ut kan andra företag tillverka kopior.
 • Terapeutisk nivå Den plasmakoncentration som läkemedlet måste uppnå för att få effekt
 • Terapeutiskt fönster (bredd) Koncentrationsintervallet mellan den terapeutiska nivån och biverkningsnivån
 • Toxisk effekt Giftig effekt
 • Transdermalt Transdermal betyder genom huden. Ett läkemedel som ges transdermalt kan t.ex. ges som en salva eller ett plåster. Själva läkemedlet tas då upp i kroppen genom huden.
 • Tromboxan Grupp av kroppsegna ämnen som liknar hormoner. De har kraftig effekt på att få blodplättarna att klumpa ihop sig. De får även den glatta (icke viljestyrda) muskulaturen i blodkärl och luftrör att dra ihop sig. Tromboxan A2, TXA2, har störst effekt. TXA2 bryts ner till TXB2 som inte har lika stor effekt.
 • Typ A biverkan Dosberoende - förutsägbara, vanliga, kopplade till verkningsmekanismen
 • Typ B biverkan Icke dosberoende - idiosynkrasier - oförutsägbara, bisarra reaktioner som inte kan förklaras av läkemedlets farmakologiska egenskaper, mkt ovanliga
 • Vagitorie Slidpiller, en stavliknande läkemedelsform som ges i slidan
 • Verkningsmekanism Precis beskrivning av det sätt på vilket en behandling åstadkommer den önskade effekten
 • Verksam substans Det verksamma ämnet

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/farmakologi-begrepp.9096353.html

Share