Irish Language

The exercise was created 2017-04-20 by Khem. Question count: 139.
Select questions (139)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Dia duit Hello
 • Dia is muire duit Hello to you too
 • Conas atá tú? How are you?
 • Tá mé go maith I am well
 • Agus tú féin? And you?
 • Freisin Also
 • Cad is ainm duit What is your name?
 • Tá sé go deas bualadh leat It is nice to meet you
 • Go raibh maith agat Thank you
 • Seo é This is (For him)
 • A haon 1
 • A dó 2
 • A trí 3
 • A ceathair 4
 • A cúig 5
 • A sé 6
 • A seacht 7
 • A (h)ocht 8
 • A naoi 9
 • A deich 10
 • A náid 0
 • Cad é d'uimhir theileafóin? What is your phone number?
 • Fiche 20
 • Triocha 30
 • Daichead 40
 • Caoga 50
 • Seasca 60
 • Ochtó 80
 • Nócha 90
 • Céad 100
 • Míle 1000
 • Cá bhfuil tú i do chónaí Where do you live?
 • Tá mé i mo chónaí i gCeapach Bhile I live in Cappavilla
 • Is as An Sualainn mé I am from Sweden
 • An bhfuil áiseanna mathe? Are there any good facilities in your area?
 • , tá siopa, banc, ollscoil, agus óstán ann Yes, there is a shop, bank, school and a hotel there
 • Duine amháin 1 person
 • Beirt Two people
 • Triúr Three people
 • Ceathrar Four people
 • Cúgear Five people
 • Seisear Six people
 • Seachtar Seven people
 • Ochtar Eight people
 • Naonúr Nine people
 • Deichniúr Ten people
 • Cé mhéad dvine atá ann? How many people are there?
 • Bean Women
 • Fear Man
 • Cailín Girl
 • Buachaill Boy
 • Bean amháin 1 woman
 • Níl aon bhean ann Not 1 women there
 • Cé mhéad dunen atá i do chlann? How many people are there in your family?
 • Tá seisar i mo chlann I have 6 people in my family
 • Máthair Mother
 • Athair Father
 • Deirfiúr Sister
 • Deartháir Brother
 • Sean Old
 • Seanmháthair Grandmother
 • Seanathair Grandfather
 • Seomra Room
 • Seomraí an tí Room at the house
 • An chistin Kitchen
 • An seomra suí/An seomra suite Living room
 • An halla Hallway
 • An seomra bia Dining room
 • An seomra folctha Bathroom
 • An leithreas Toilet
 • Teach dhá stór 2 levels
 • Thuas staighre Upstairs
 • Thíos staighre Downstairs
 • Staighre Stairs
 • Árasán Apartment
 • íochtlann Basement
 • Áiléar Attic
 • Garáiste Garage
 • An seomra codlata Bedroom
 • Beag Small stairs
 • Teach amháin 1 house
 • Cé mhéad seomra atá i do theach? How many rooms are there in your house?
 • Tá cuig sheomra i mo theach There are 5 rooms in my house
 • Cé mhéad seomra atá i d'árasan? How many rooms are there in your apartment?
 • Tá trí sheomra i m'árasán There are 3 rooms in my apartment
 • Téim I go
 • Breathnaím I watch
 • Féachaim I look at
 • Seinim To play music
 • Eistim I listen to
 • Imrím To play a game or sport
 • Ni theim I do not go
 • Ni hreathnaím I do not watch
 • Ni fhéachaim I do not look at
 • Ní sheinim I do not play music
 • Ní éistim I do not listen to
 • Ní imrím I do not play a game or sport
 • An math leat? Do you like?
 • Is maith Yes
 • Ní maith No
 • Is maith lion galf I like golf
 • Tá sé cuíosach It's ok/It's alright
 • Nil suim agam sa ghalf I do not have an interest in golf
 • Suim Interested
 • Is suim aga sa cheol I am interested in music
 • Ag an deireadh seachtain At the weekend
 • Sa samhradh In the summer
 • Sa gheimhreadh In the winter
 • Dé Luian Monday
 • Dé Máirt Tuesday
 • Dé Céadaoin Wednesday
 • Déardaoin Thursday
 • Dé hAoine Friday
 • Dé Sathairn Saturday
 • Dé Domhnaigh Sunday
 • A haon déag 11
 • An bhfuil, tú go maith? Are you well?
 • , go raigh maith agat I am well, thanks
 • Slán Goodbye
 • Cad as duit? Where are you from?
 • Is as Sualainn dom I am from Sweden
 • Ach But
 • Anois Now
 • An Éirennach tú? Are you Irish?
 • Ni hea I'm not
 • Is Sualainn mé I am Swedish
 • Cá bhfuil sé sin? Where is that?
 • In aice le Luimneach Near to Limerick
 • Mise, mo mháthair Valérie, m'athair agus mo dheartháir Me, my mother, my dad and my brother
 • Cad é do stádas pósta? What's your relationship status?
 • Tá mé singil I am single
 • Tá mé pósta I am married
 • An bhuil tú pósta? Are you married?
 • Cé mhéad seomra atá ann? How many rooms are there?
 • Cé mhéad seomra ataá i do theach? How many rooms are there in your house?
 • Tá trí sheomra i mo theach There are 3 rooms in my house
 • Cé mhéad seomra atá i do d'árasán? How many rooms are there in your apartment?
 • Tá trí sheomra i m'árasán There are three rooms in my apartment
 • Tá an cistin agus sé sheomra codlata I have a kitchen and a bedroom

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/irish-language.7277517.html

Share