Kapitel 11 FACIT

The exercise was created 2021-10-10 by slender. Question count: 21.
Select questions (21)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Vilka är de tre största arbetstagarorganisationerna i Sverige? LO, TCO och Saco
 • Vilka är de största arbetsgivarorganisationerna? Svenskt näringsliv, SKR (Sveriges kommunder och regioner), Arbetsgivarverket
 • Vad innebär avtalsförsäkringarna? Avtalsförsäkringar är försäkringar som man får genom sin anställning, om det finns ett kollektivavtal på sin arbetsplats. Din arbetsgivare står för försäkringspremien. Exempel: Livförsäkring, pensionsförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring.
 • Vilket syfte har MBL? Att arbetstagarsidan ökat inflytande i arbetslivet.
 • Vilka regler finns i LAS? Regler som skyddar arbetstagaren vid avskedanden och uppsägningar. T ex regler kring provanställning och andra anställningsformer, uppsägningstider mm.
 • Vilka är de vanligaste stridsåtgärderna? Beskriv dem. • Strejk som innebär att arbetstagarna lägger ner arbetet, • lockout innebär att arbetsgivare tillfälligt stänger arbetsplats, • blockad som till exempel kan vara anställnings-eller övertidsblockad.
 • För vilka gäller lag om etableringsinsatser? Personer som fyllt 20 år men inte 65 år och har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller anhörig till någon.
 • Vad krävs för att få delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program? Att man är arbetslös eller riskerar att bli det och man är inskriven som arbetssökande på arbetsförmedlingen.
 • Vad är prova på- plats? Hjälper personer att tidigt få kontakt med den svenska arbetsmarknaden. Upp till 3 månader.
 • Vad är yrkeskompetensbedömning? Att arbetssökande får visa upp sin kunskaper och få dessa bedömda, om de saknar eller har begränsad erfarenhet av arbetsmarknad. Bedömningen kan pågå mellan en dag och tre veckor.
 • Vad är syftet och målen med JOB? Syftet är att erbjuda deltagaren individuella insatser för att avbryta den långvariga arbetslösheten.
 • Vad innebär lönebidraget? En arbetsgivare, offentlig eller privat, kan få lönebidrag vid anställning av en arbetssökande med funktionsnedsättning, som inverkar på arbetsförmågan.
 • Vad innebär nystartsjobb? En arbetsgivare, offentlig eller privat, kan få ekonomiskt stöd om en arbetssökande erbjuds en anställning, som har varit arbetslös en längre tid eller är ny i Sverige.
 • Vilka kan erbjudas nystartsjobb? *Anmäld som arbetssökande, *deltagit i arbetsmarknads politiskt program, *har fått sjukpenning, rehab.Penning, *sjukersättning, aktivitetsers. *fått försörjningsstöd, varit anställd av samhall. Mm.
 • Av vilka delar består arbetslöshetsförsäkringen? Består av två delar 1- grundförsäkring och en frivillig inkomstbortfallsförsäkring.
 • Vilka är kraven för att få ut grundförsäkringen? Gäller för den som • inte är medlem i någon a-kassa • är 20 år eller äldre • är medlem i en a-kassa, men inte uppfyller med lemsvillkoret (inte varit med tillräckligt länge) • uppfyller arbetsvillkoret. Grundbeloppet är max 365 kronor per dag, fem dagar per vecka.
 • Vilka är kraven för att få ut frivillig inkomstrelaterad försäkring? måste du vara medlem i en arbetslöshetskassa och uppfyller arbetsvillkor.
 • Vilka är villkoren för att få ut arbetslöshetsförsäkring? • Grundvillkoret: Inskriven på arbetsförmedlingen och söker aktivt jobb • Medlemsvillkoret: varit medlem i en A-kassa i minst tolv månader sammanhängande innan arbetslöshetens start • Arbetsvillkoret: ◦ förvärvsarbetat i minst sex kalendermånader. Alla sex månader måste innehålla minst 80 arbetade timmar, eller ◦ förvärvsarbetat i minst 480 timmar under sex sammanhängande kalendermånader. Alla månader måste innehålla minst 50 arbetade timmar Nya regler 2020-2022 https://kommunalsakassa.se/nya-regler-kassan
 • Vad innebär överhoppningsbar tid? Gör så att arbete som ligger längre tillbaka än 12 månader kan räknas med för att man ska uppfylla arbetsvillkoret. För att du ska få rätt till ersättning från a-kassa krävs det att man uppfyller ett arbetsvillkor inom de senaste 12 månaderna före arbetslösheten (så kallad ramtid). Överhoppningsbar tid är tid en t ex varit sjukskriven eller
 • Vad är och innebär bisyssla? Att sökande vid sidan av ett heltidsarbete haft ett extra-arbete under minst 12 månader, men inte tjänat mer än 2100 kr/mån på det.
 • I vilka fall kan rätten till ersättning begränsas? Att jobba på deltid, den som missköter arbetssökandet, den som förlänger tiden i arbetslöshet, den som orsakar arbetslösheten,

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/kapitel-11-facit.10646991.html

Share