Kinesiska ordlista Kap 1

The exercise was created 2020-02-19 by Gurre. Question count: 25.
Select questions (25)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • jag, mig
 • Är Shì
 • Svenskar Ruìdiǎnrén
 • Han, honom, hon, henne, sig
 • Kineser Zhōngguórén
 • Danskar Dānmàirén
 • Du, dig
 • Inte, nej
 • Norrmän Nuówēirén
 • Studenter Xuéshēng
 • Också
 • Vi, oss Wǒmen
 • Allt, alla Dōu
 • Lärare Lǎoshī
 • Läkare Yīshēng
 • Denna, den här Zhè
 • Bok, böcker Shū
 • Tidningar Bàozhǐ
 • De, dem, sig Tāmen
 • Kina Zhōngguó
 • Eller Háishì
 • Japan Rìběn
 • Shanghaibor Shànghǎirén
 • Pekingbor Běijīngrén
 • Hongkongbor Xiānggǎng

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/kinesiska-ordlista-kap-1.9607353.html

Share