Latinska prefix och exempelord

The exercise was created 2019-12-13 by Fladdermusmos. Question count: 105.
Select questions (105)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • ab av, från
 • ablatio avlägsnande, avlossning
 • a (före m och v) av, från
 • amotio avlossning
 • aversio motvilja (frånvändning)
 • abs- (före c och t) av, från
 • abscessus varhärd (avgång)
 • abstinentia avhållsamhet
 • ad till, vid
 • adductio tillförande
 • afferens tillförande
 • aggressivus aggressiv (tillgående)
 • annexa intilliggande (anknutna organ)
 • appendix bihang (vidhängande)
 • assimilatio assimilation ("görande lik till")
 • ambi- båda
 • ambivalentia tvehågsenhet, ambivalens (styrka på båda sidor)
 • ante framför, före
 • antebrachium underarm
 • circum om(kring)
 • circumscriptus begränsad (omskriven)
 • con- samman (med)
 • convergentia sammanstrålning, konvergens
 • collapsus sammanfall, sammanbrott
 • compositus sammansatt
 • coagulatio koagulation (sammandrivning)
 • cohaerentia sammanhang
 • coitus samlag (samgång)
 • coordinatio samordning
 • de ned, från, av
 • descendens nedstigande
 • decidua avfallande, den avstötta livmoderslemhinnan
 • degeneratio urartning
 • dis- isär, o-, icke
 • dislocatio stukning (isärläge)
 • disharmonicus oharmonisk
 • diffusus spridd (isärhälld)
 • digestio matspjälkning (isärförning)
 • dilatatio utvidgning (isärbreddning)
 • e(x) ut, ur
 • excisio utskärning
 • exitus utgång, död
 • enucleatio urkärning
 • eruptio utbrott
 • efferens utåtförande
 • extra, extro- utanför, utåt
 • extrauterinus utanför livmodern
 • extroversio utåtvändning, öppenhet
 • in in (i)
 • incisura inskärning
 • implantatio inplantering
 • irradiatio instrålning
 • in- o-, icke
 • insomnia sömnlöshet
 • impotentia impotens (maktlöshet)
 • irreversibilis icke vändbar, som ej går tillbaka
 • infra nedanför
 • infrapatellaris nedanför knäskålen
 • inter emellan
 • intercostalis mellan revbenen
 • intra, intro- innanför, inåt
 • intramuscularis innanför muskeln
 • introversio inåtvändning
 • juxta invid
 • juxtapyloralis intill (den) nedre magmunnen
 • medi(o)- mellan, mitt
 • medioclavicularis lodrätt ned från nyckelbenets mittpunkt
 • ob mot
 • obstipatio förstoppning (motpackning)
 • occiput bakhuvud (mothuvud)
 • opponens motsättande
 • per genom, alltigenom
 • perforatio genomborrning
 • pertussis kikhosta (stark hosta)
 • post bakom, efter
 • postencephalitis tillstånd efter hjärninflammation
 • postmaturus född "efter mognaden", överburen
 • prae framför, före
 • praeoperativus före operationen
 • praematurus född "före mognaden", underburen
 • pro fram, för
 • prolapsus framfall
 • progressivus framåtgående, fortskridande
 • re- åter
 • reactio återverkan
 • relapsus återfall
 • retro bakom, bakåt
 • retrosternalis bakom bröstbenet
 • se- isär, från
 • secretio avsöndring
 • sub under
 • subcutis underhud(en)
 • subacutus ej särskilt akut
 • suggestivus undermedveten (förande under)
 • super över
 • supercilium ögonbryn (överhår)
 • superacutus mycket akut
 • supra ovanför
 • suprarenalis ovanför njure, binjure
 • trans genom, tvärsöver
 • transfusio transfusion (överhällning)
 • transversus tvärgående (tvärsövervänd)
 • ultra utöver, bortom
 • ultraviolett om ljus utöver det synliga
 • ultraljud ljud utöver det hörbara

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/latinska-prefix-och-exempelord.9520492.html

Share