prejudice

The exercise was created 2018-01-16 by SMAHI010. Question count: 74.
Select questions (74)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • job centre arbetsförmedling
 • coach handledare
 • immigrant invandrare
 • infant spädbarn
 • veil slöja
 • council kommun
 • emphasis betoning
 • attend närvare
 • encourage uppmana
 • apply for ansöka om
 • medical profession läkareyrket
 • require kräva
 • shortage brist
 • qualified kvalificerad
 • staffer anställd
 • prejudice fördomar
 • appalled chockerad
 • employee anställd
 • properly ordentlig
 • object to protestera mot
 • lack brist
 • from amongst bland
 • platter fat
 • employment anställning
 • hire anställa
 • regarding angående, beträffande
 • heartily ivrigt härtligt
 • goods varor
 • ignorande okunskap
 • yarmulke klippa
 • custom sed
 • lately på sistone
 • deficiency brist
 • prance strutta
 • high street huvudgata
 • CCTV övervakningskamera
 • burqa burka
 • pensioner penionär
 • illustrious berömd
 • BBC brittisk public service
 • costume drama kostymdrama
 • knight riddare
 • claim påstå
 • immortal odödlig
 • superior överlägsen
 • chavs chav ung
 • hoodie huvtröja
 • oppress förtrycka
 • underneath under
 • flash visa
 • bellybutton navel
 • cleavage urringning
 • wise up kom igen
 • preserve bevara
 • cuppa kopp
 • reduce minska
 • lexical lexikal
 • syntactic syntaktisk
 • complexity komplexitet
 • pardoner kväkare
 • paraphrase omskriva
 • quote citat
 • inferior underlägsen
 • discredit betvivla
 • abandon överge
 • citizen medborgare
 • significance betydelse
 • regard hänsyn
 • lasting varaktig
 • morality moral
 • fleeting flyktig
 • pursue jaga
 • attain uppnå
 • popularise göra känd

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/prejudice.7935806.html

Share