Termenologi kap 2 & 3

The exercise was created 2021-09-07 by slender. Question count: 232.
Select questions (232)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Offentlig förvaltning الإدارة العامة
 • Ordförande رئيس مجلس إدارة
 • Riksdagssammanträde جلسة برلمانية
 • Utskott لجنة فرعية برلمانية
 • Proposition مُقترح حكومي
 • Motion مُقترح برلماني
 • Tjänstemän موظّفون
 • Generaldirektör مدير عام
 • Regeringschef رئيس الحكومة
 • Ministrar وزراء
 • Statsförvaltningen إدارة الدّولة
 • Kommittéer لجان
 • Delegationer بعثات/ وُفود
 • Utrikesdepartementet وزارة الخارجية
 • Statssekreterare سكرتير أوَّل/سكرتير الدولة
 • Pressekreterare سكرتير إعلامي
 • Polismyndigheten دائرة الشرطة
 • Migrationsverket مصلحة الهجرة
 • Årsredovisningar التقارير السنوية
 • Ministerstyre إدارة وزارية
 • Bolag شركة
 • Stiftelser مؤسسات/أوقاف
 • EU- bolag شركة ضمن الإتحاد الأوروبي
 • Arbetsmarknadsdepartementet وزارة سوق العمل
 • Finansdepartementet وزارة المالية
 • Försvarsdepartementet وزارة الدفاع
 • Justitiedepartementet وزارة العدل
 • Kulturdepartementet وزارة الثقافة
 • Miljö- och energidepartementet وزارة البيئة والطاقة
 • Näringsdepartementet وزارة التجارة
 • Socialdepartementet وزارة الشؤون الإجتماعية
 • Utbildningsdepartementet وزارة التعليم
 • Län محافظة / ولاية
 • Landshövding رئيس المحافظة
 • Regioner أقاليم
 • Regionförbund اتّحاد إقليمي
 • Kommunallagen قانون البلديات
 • Hälso- och sjukvårdslagen HSL قانون الصحة والرعاية المرضية
 • Patientlagen قانون المرضى
 • Smittskyddslagen قانون حد العدوى
 • Socialtjänstlagen SoL قانون الخدمات الإجتماعية
 • Statsbidrag مساعدة حكومية
 • Intern revision التدقيق الداخلي
 • Tillsynsmyndigheter دوائر رقابية
 • Inspektionen för vård och omsorg IVO سطة التفتيش للصحة والرّعاية
 • Regionfullmäktige مجلس الأقاليم
 • Landstingsstyrelse إدارة المحافظة
 • Styrelse مجلس إدارة
 • Revisorer مُدققي الحسابات
 • Fritidspolitiker سياسي في أوقات الفراغ
 • Förtroendevalda منتخبون مؤتمنون
 • Folktandvården مركز رعاية الأسنان الشعبي
 • Elevhälsa صحة الطالب
 • Företagshälsovård الرعاية الصحية في الشركة
 • Primärvård رعاية طبّية أولية
 • Länssjukvård الرعاية الطبية في المحافظة
 • Regionsjukvård الرعاية الطبية في الإقليم
 • Vårdcentraler مراكز صحيّة
 • Läkarmottagningar العيادات الطبيّة
 • Distriktsmottagningar عيادات المنطقة
 • Mödra- och barnavårdsmottagningar عيادات الأمهات والأطفال
 • Länssjukhus مستشفى المحافظة
 • Regionsjukhus (universitetssjukhus) مستشفى الإقليم /مستشفى الجامعة
 • Öppenvård الرّعاية الصّحّية في العيادات الخارجية(في المستوصف )
 • Slutenvård رعاية طبية داخلية /ضمن المرافق الصحية(في المستشفى)
 • Patientavgift رسم العلاج
 • Högkostnadsskydd الحماية ضد التكلفة الباهظة
 • Privata aktörer مُمثّلو القطاع الخاص
 • Lex Maria لاكس ماريا / واجب الإبلاغ عن الأخطاء المُضرّة
 • Socialstyrelsen هيئة الشؤون الإجتماعية
 • Sveriges kommuner och landsting SKL بلديات ومحافظات السّويد
 • Kommunstyrelse إدارة البلدية
 • Tillstånd موافقة /تصريح
 • Medborgardialoger الحوار مع المواطنين
 • Medborgarförslag اقتراح من مواطن
 • Kommunalskatter ضرائب البلدية
 • Avgifter الرّسوم
 • Plan- och bygglagen قانون التخطيط والبناء
 • Skollagen قانون المدارس
 • Överförmyndarnämnd لجنة الإشراف على الأولياء
 • Överförmyndare المشرف على الأوصياء
 • Kommundirektören مدير/رئيس البلدية
 • EU:s ministerråd مجلس وزراء الإتحاد الأوروبي
 • Europeiska rådet المجلس الأوروبي
 • EU- kommissionen المفوضية الأوروبية
 • EU- domstolen محكمة الإتحاد الأوروبي
 • Tribunalen محكمة دولية مُختصة
 • Förvaltningslagen القانون الإداري
 • Kronofogdemyndigheten مصلحة/سلطة الجباية
 • Ombud وكيل
 • Biträde مساعد/مندوب/وكيل
 • Muntlig handläggning معالجة شفهية للقضية
 • Jäv انحياز /تحيّز
 • Beslut قرار
 • Omprövning إعادة النظر
 • Överklagande استئناف
 • Handlingsoffentlighet علانية الوثائق
 • Förhandlingsoffentlighet علنية التفاوض
 • Allmän handling وثيقة عامة
 • Stängda dörrar (lyckta dörrar) أبواب مغلقة
 • Sekretessbelagd خاضع للسريّة
 • Psykisk störning اضطراب نفسي
 • Unga lagöverträdare متجاوزي القانون من الأحداث
 • Åklagare المُدّعي العام
 • Yppandeförbud منع الإفشاء
 • Offentlig försvarare محامي دفاع عام
 • Förundersökning تحقيق أوّلي
 • Förundersökningsledare رئيس التحقيق الأوّلي
 • Enskild överläggning مداولة مغلقة (قبل النطق) ، مداولة انفرادية
 • Dom حُكمٌ
 • Förvaltningsrätten المحكمة الإدارية
 • Kammarrätten محكمة الإستئناف الإدارية
 • Yttrande- och meddelarfrihet för tjänstemän حرية التعبير والإعلام للموظفين
 • Medborgarskapslagen قانون المواطنة/الجنسية
 • Folkbokföringsregistret سجلّ النفوس/الأحوال المدنيّة
 • Permanent uppehållstillstånd PUT تصريح الإقامة الدائمة
 • Folkbokförda مُسجّلون في قيد النّفوس
 • Adoption تبنّي
 • Anmälan بلاغ،إشعار،إعلام
 • Återvinning استرداد،استرجاع الحق في إعادة المحاكمة،إعادة
 • Naturalisation تجنيس عن طريق تقديم طلب
 • Hittebarn الأطفال اللّقطاء
 • Statslös عديم الجنسية/الذي لا وطن لَهُ
 • Vårdnadshavare حاضن الطفل
 • Bosatt مُقيم
 • Uppehållsrätt حقّ الإقامة
 • Uppehållskort بطاقة الإقامة
 • Redbarhetsprövning فحص النزاهة
 • Ansökan طلب
 • Hemvist مقرّ، مكان السّكن
 • Identitet هويّة
 • Personbevis إخراج القيد
 • Hemvisttid فترة الإقامة
 • Flykting لاجيء
 • Säkerhetspolisen المخابرات
 • Härstamningsprincipen التّجنّس على مبدأ الاصل
 • Territorialprincipen التجنّس على مبدأ الإقليم
 • Förvärva دبّر ،اكتسب
 • Haag- konventionen اتّفاقيّة لاهاي
 • Sociala förmåner منافع اجتماعيّة
 • Militärtjänstgöring خدمة عسكريّة
 • Förlust خسارة
 • Befrielse إعفاء
 • Medborgarskapsceremoni حفل للمواطنين الجُدد
 • Obligatorisk skolplikt التعليم الإلزامي
 • Straffmyndighet بالغ سنّ العقاب
 • Vittna يشهد / يُدْلي بشهادته
 • Bevittna يشهد بوقوع حادثة
 • Lag om vård av unga LVU قانون رعاية الأحداث (صغار السّنّ)
 • Sexuella relationer العلاقات الجنسية
 • Näringsverksamhet نشاط تجاري
 • Myndig بالغ
 • Studiebidrag مساعدة دراسيّة
 • Omyndig غير بالغ
 • Underårig تحت السّنّ القانونيّة
 • Rättslig handlingsförmåga أهليّة التّصرّف قانونيّاً
 • Rättskapacitet أهليّة قانونيّة
 • Förmyndare وصيٌّ
 • Särskilt förordnad vårdnadshavare ولي أمر معيين بتعيين خاص
 • Föräldrabalken FB قانون الوالدين
 • Prisbasbelopp مؤشر الأسعار
 • Tillgångar موارد
 • Personnummer الرقم الشّخصي
 • Fastighet عقار
 • Församling تجمّع
 • Födelsehemort مكان قيد النّفوس
 • Födelseort مسقط الرّأس الفعلي / مكان الولادة
 • Civilstånd الحالة المدنيّة
 • Obefintlighet عدم وجود / فقدان
 • Gravort مكان الدّفن
 • Faderskapsfastställelse تأكيد الأبوّة
 • Vigsel قِران،زواج
 • Äktenskapsskillnad طلاق بين زوجين
 • Partnerskapsskillnad طلاق بين شريكين في علاقة
 • Kontrollsiffra رقم اختباري
 • Samordningsnummer رقم تنسيقي
 • LMA- kort ( lagen om mottagande av asylsökande) بطاقة طالبي اللّجوء
 • Lag om mottagande av asylsökande LMA قانون استقبال اللّاجئين
 • AT- UND (arbetstillstånd) استثناء من واجب حيازة تصريح العمل
 • Tystnadsplikt واجب كتمان السّرّ
 • Sanktioner عقوبات /أخطار
 • Offentlighets- och sekretesslagen قانون العلنيّة والسّرّيّة
 • Förhandsgranskning معاينة مُسبقة
 • Förtal افتراء/تشهير
 • Förolämpning إهانة
 • Hets mot folkgrupp تحريض على مجموعة عرقيّة
 • Uppvigling تحريض على الجريمة أو على التّمرد
 • Landsförräderi خيانة وطنية
 • Spioneri تجسّس
 • Juryprövning محاكمة أمام هيئة مُحلّفين
 • Tryckfrihetsmål قضايا حرّيّة الطباعة والنشر
 • Påföljd جزاء / عقوبة
 • Nämndemän المحلّفون في لجنة المحكمة
 • Lagfarna domare قاضي خبير بالقانون
 • Utgivare ناشر
 • Periodisk skrift منشورات دوريّة
 • Pseudonym اسم مزيّف /مستعار
 • Signatur توقيع /إمضاء
 • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ميثاق الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان
 • Folkrätten القانون الدّولي
 • Artiklar مقالات ،بنود،فقرات / مواد قانونية
 • Slaveri عبودية ،استعباد
 • Ratificera يُصادق
 • Viljeförklaring مُذكّرة تفاهم
 • Könsmognad بلوغ جنسي
 • Romer طائفة الروم/الغجر
 • Hatbrott جريمة كراهية
 • Diskrimineringslagen قانون التّمييز
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck هويّة جنسيّة مُغايرة
 • Etnisk tillhörighet الانتماء العِرقي
 • Religion دِين
 • Funktionsnedsättning إنخفاض /قصور وظيفي للعضو
 • Repressalier إجراءات إنتقاميّة
 • Tvingande (indispositiv) مُلزم / إجباري
 • Sexuella trakasserier تحرّشات / مُضايقات جنسيّة
 • Bristande tillgänglighet غير مُتاح
 • Diskrimineringsgrunderna أسس التّمييز
 • Transsexuell متحوّل جنسيّاً
 • Positiv särbehandling تمييز إيجابي
 • Diskrimineringsombudsmannen الوكيل العام في قضايا التّمييز
 • Föräldraledighetslagen قانون إجازة الوالديْن
 • Råd مجلس / هيئة /مشورة
 • Analyser تحاليل
 • Rapporter تقارير
 • Förebygga يحول دون / يمنعُ
 • Kollektivavtal اتفاقية جماعية
 • Bevisbördan واجب تقديم الأدلّة/عبء الإثبات
 • Barnkonventionen ميثاق حقوق الأطفال
 • Barnombudsmannen وكيل العامة لشؤون الطّفل
 • Jurisdiktion سلطة قضائية
 • Välfärd الرفاهية ، الرّخاء
 • Uppmana يناشد، يطلب

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/termenologi-kap-2-3.10536748.html

Share