δoυλεία

Nach δoυλεία im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

dole Englisch

Schwedischarbetslöshetsunderstöd

dole Tschechisch

Englischdown, downstairs

dahlia Schwedisch

Englischdahlia

dahlia Englisch

Schwedischdahlia

délai Französisch

Schwedischanstånd, tidsram

dela Portugiesisch

Schwedischhon

Dohle Deutsch

Schwedischkaja

deli Englisch

Schwedischdelikatessaffär

dale Englisch

DeutschTal

duly Englisch

Schwedischvederbörligen, punktligt, som sig bör, i rättan tid

dele Dänisch

DeutschTeile, Anteile

dully Englisch

Schwedischtrögt, slött

do well Englisch

Schwedischsköta sig väl, göra något bra, klara sig bra, göra bra, göra bra ifrån sig

duel Englisch

Schwedischduell

dela Slowenisch

Schwedischgör, han gör, hon gör, arbatar

doll Englisch

Schwedischdocka

dale Lulesamisch

Schwedischdär

dála Lulesamisch

Schwedischhär

dela Schwedisch

Englischdissever, partition, share, split, divide, bisect, part, chare
Estnischjagama
Französischpartager, séparer
Deutschteilen
Italienischdividere
Lateinnuntiare
Spanischdividir, compartir

do well Schwedisch

Englischgöra bra ifrån sig


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.