εκδόσεις

Searched for εκδόσεις in the dictionary.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

estis Latin

Swedishni är

exotisk Swedish

Englishexotic
Frenchexotique

estos Spanish

Swedishde här

exodus English

Swedishfolkvandring, flykt, uttåg

exotic English

Swedishexotisk, exotiska, främmande, exotiskt

exceeds English

Swedishöverstiger

estéis Spanish

Swedishni är

estáis Spanish

Swedishni befinner er, ni är

este es Spanish

Swedishdet här är

estas Spanish

Swedishdu ligger, du mår, du sitter, de här, du befinner dig

esta es Swedish

Spanishdet här är

exitus Latin

Swedishutgång

estás Portuguese

Germandu bist, es geht dir

echt geil German

Swedishriktigt häftig

estés Spanish

Swedishdu är

šezdeset Croatian

German60

exotiskt Swedish

Englishexotic

exitoso Spanish

Swedishlyckad

estás Spanish

Swedishdu mår, du är, mår du

egotistic English

Czechegoistický


A maximum of 20 results are shown.