τετηγμέvo χoίρειo λίπoς

Searched for τετηγμέvo χoίρειo λίπoς in the dictionary.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!