distinguish

Searched for distinguish in the dictionary.
Swedish: uppmärksamma, utmärka, känneteckna, skönja, särskilja, urskilja, höra skillnad på, skilja, skilja åt

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

distinguish English

Swedishuppmärksamma, utmärka, känneteckna, skönja, särskilja, urskilja, höra skillnad på, skilja, skilja åt

distinguished English

Swedishutomordentlig, celeber, distingerad

distinguer French

Swedishsärskilja

distinguishing English

Swedishutmärkande

distingerad Swedish

Englishdistinguished
Swedishstilfull, förnäm

distinctive English

Swedishkarakteristiska, utmärkande, utpräglad, tydlig

distinction English

Swedishutmärkelse, åtskillnad, särprägel

distinto Spanish

Swedishannorlunda, olik, tydlig

distinictive English

Swedishtydlig, utmärkande

distinkt Swedish

Englishpronounced

distinctions English

Swedishåtskillnader

distancia Spanish

Swedishdistans, avstånd

distans Swedish

Englishdistance
Spanishdistancia

distensio Latin

Swedishsträckning

destination Swedish

Englishdestination
Spanishdestino

destination English

GermanAusgabe, Bestimmung, Bestimmungsort, Reiseziel, Zielort
Swedishbestämmelseort, destination, resmål, mål, resemål

dictionaries English

Swedishordböcker

dagtinga Swedish

Englishbargain
Swedishkompromissa, göra eftergifter

destino Spanish

Swedishöde, destination, resmål

distanced English

Swedishdistanserad


A maximum of 20 results are shown.