exposure

Searched for exposure in the dictionary.
English: exponering, German: Aufdeckung, Aussetzung, Belichtung, Swedish: förfrysning, exponering, bestrålning, exponera

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

exposure Swedish

Englishexponering

exposure English

GermanAufdeckung, Aussetzung, Belichtung
Swedishförfrysning, exponering, bestrålning, exponera

expose English

Swedishvisa fram, utställa, lämna oskyddad, visa upp, blotta, avslöja, utsätta

exposer French

Swedishställa ut

exposé French

Swedishföredrag

exposed English

Swedishblottad, uppvisad, utsatt, blottställd, oskyddad, utställd, synlig

exposure to English

Swedishexponering för, utsatthet för

esposo Portuguese

Swedishman

esposa Portuguese

Swedishfru

esposo Spanish

Swedishmake

esposa Spanish

GermanEhefrau
Swedishfru, maka

esposas Spanish

Swedishhandbojor

expose to English

Swedishutsätta för

expostion English

Swedishutläggning

expect English

Germanerwarten
Swedishförvänta sig, vänta sig, anta, förmoda, förvänta, påräkna, vänta barn, antar, vänta, skulle tro, vänta dig

especie Spanish

Swedishsort

exposed to English

Swedishutsatt för

espeso Spanish

Englishthick

exposition English

Swedishredogörelse

expected English

Germanerwartete
Swedishanat, väntade sig, förväntad, förväntade


A maximum of 20 results are shown.