affärsengelska

The exercise was created 2022-06-23 by Feliciaalindd. Question count: 130.
Select questions (130)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • forklift truck (gaffel)truck
 • outdated föråldrad
 • reverse logistics omvänd logistik, returlogistik
 • customer returns returer
 • outbound goods utgående varor
 • bottleneck flaskhals
 • flag up flagga för
 • arrival time ankomsttid
 • warehouse lagerlokal
 • stock lager (UK)
 • inventory lager (US)
 • customer kund
 • goods gods, varor
 • downstream nedåt flöden
 • supplier leverantör
 • components komponenter, delar
 • factories fabriker
 • factory fabrik
 • supply chain leveranskedja
 • forwarding agent speditör
 • freight car godsvagn
 • trailer släp
 • container godsbehållare, container
 • cargo airlines fraktflygbolag
 • in transit under transport
 • plant management anläggningsförvaltning
 • inventory management lagerhantering
 • overstocked inventory för mycket i lagret
 • inbound goods inkommande varor
 • distribution centre distributionscentral
 • third party logistics tredjepartslogistik
 • operation verksamhet
 • batch sats, omgång
 • distributor återförsäljare
 • upstream uppåt flöden
 • work-in-progress pågående arbete
 • raw materials råvaror
 • Warehouse Management System lagerhanteringssystem (WMS)
 • Stock Keeping Unit artikelnummer, SKU
 • staging area plocklager
 • shipment sändning
 • scan skanna
 • satnav satellitnavigation
 • receiving and shipping area in och utlastning
 • palletize lasta på pall
 • pallet pall
 • manually manuellt
 • last in, first out sist in, först ut (LIFO)
 • information technology data (IT)
 • full trailer load full trailer, hela lastbilen (FTL)
 • GPS (global positioning system) GPS (global positioning system)
 • freshen up fräscha upp sig
 • forklift; forklift truck gaffeltruck
 • bar code streckkod
 • automatically automatiskt
 • auditor revisor
 • aisle gång
 • incoming inkommande
 • Inbound ankommande
 • estimate time of arrival förväntad ankomsttid (ETA)
 • crossdocking area omlastningsområde, cross-docking
 • certificate of origin ursprungsintyg
 • bill of lading godsmottagningsdokument
 • bar-code reader streckkodsläsare, skanner
 • audit revision, granskning
 • ambient temperature store temperaturkontrollerat lager
 • dispatch utskick, avsändande
 • tax skatt
 • expenses kostnader
 • profit vinst
 • assets tillgångar
 • stockholders aktieägare (US)
 • shareholders aktieägare (UK)
 • stocks aktier (US)
 • shares aktier (UK)
 • interest ränta
 • to lend att låna ut
 • to borrow att låna
 • to own att äga
 • particular särskild
 • profit and loss account resultaträkning (UK)
 • balance sheet balansräkning
 • retain bevara, behålla
 • revenue intäkter
 • bonds obligationer
 • share capital aktiekapital
 • dividends utdelning
 • retained earnings balanserade vinstmedel
 • income statement resultaträkning (US)
 • financial statement bokslut, årsredovisning
 • operating expenses rörelsekostnader
 • working capital rörelsekapital
 • liabilities skulder
 • your payment is overdue betalningen är försenad
 • your payment is due betalningen förfaller
 • (to) settle an account betala det man är skyldig
 • (to) defer payment skjuta upp betalningen
 • (to) send a reminder att skicka en påminnelse
 • letter of credit (L/C) remburs
 • method of payment betalningssätt
 • VAT (value added tax) MOMS
 • purchase order number Inköpsordernummer
 • seller säljare
 • buyer köpare
 • contact details kontaktuppgifter
 • returns policy returpolicy
 • (to) pay the invoice att betala en faktura
 • (to) check kontrollera
 • (to) issue an invoice att utfärda en faktura
 • leadtime ledtid
 • out of stock slut i lager
 • goods gods, varor
 • (to) acknowledge the order att bekräfta order
 • (a) quote en offert
 • (to) quote; (to) submit a quote; (to) send a quote att lämna en offert
 • supplier leverantör
 • (to) make an enquiry göra en förfrågan
 • (to) place an order Beställa lägga en order
 • insurance certificate försäkringsintyg
 • consignment sändning
 • export licence exportlicens
 • the bill of lading godsmottagningsdokument
 • commercial invoice handelsfaktura
 • endorse godkänna
 • bill of exchange; draft växel
 • to guarantee att garantera
 • irrevocable oåterkallelig
 • documentary credit; letter of credit remburs
 • exporter exportör
 • importer importör

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/affarsengelska.10978754.html

Share