Alla glosor

The exercise was created 2019-10-14 by annasungar. Question count: 190.
Select questions (190)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • spy få syn på
 • box lägga i en låda
 • edition utgåva
 • adult (avsedd) för vuxna
 • fairy tale saga
 • engrossing spännande, fängslande
 • persevere hålla ut
 • significant viktig, betydande
 • exceptional (ytterst) ovanlig
 • scholarship vetenskaplighet
 • impeccable oklanderlig
 • sway påverka, få att svänga
 • incredible otrolig
 • entire hel, fullständig
 • staggering överväldigande
 • continuity sammanhang
 • save utom
 • hooked fast, fångad
 • hardbound inbunden
 • quest strävan, sökande
 • Freudian freudiansk
 • allegory allegori
 • quixotic idealistisk
 • romantic romantiker
 • personality personlighet
 • trait drag, egenskap
 • psyche själsliv
 • to fit round pegs into square holes försöka göra det omöjliga
 • overlook förbise
 • sheer rena rama
 • persuade övertyga
 • appear visa sig
 • primarily först och främst
 • plain enkel
 • smooth slät
 • device mönster
 • distinguished framstående; berömd
 • fair vacker
 • pure ren
 • admirable beundransvärd
 • philologist språkvetare, filolog
 • altogether helt och hållet
 • acknowledge erkänna, tillstå
 • precious värdefull
 • intend har för avsikt
 • fling kasta
 • cross-discipline tvärvetenskaplig
 • struggle kamp
 • force tvinga
 • objective objektiv, saklig
 • effort ansträngning
 • slay dräpa, slå ihjäl
 • grim obeveklig
 • sledge-hammer slägga
 • dint märke
 • anticipation hopp, förväntan
 • unscathed oskadd
 • tale berättelse
 • forge smedja
 • response gensvar
 • Shire fylke
 • anvil städ
 • unconscious omedveten
 • appeal lockelse, attraktion
 • furnace masung
 • consume förtära
 • transcend överskrida
 • the Cracks of Doom Domedagsklyftan
 • temporal tids-
 • beyond bortom
 • limit gräns
 • wistful trånande
 • grasp rackhåll
 • nuclear weapon kärnvapen
 • perilous farofylld
 • quest sökande
 • convulsion omvälvning
 • possess äga
 • century århundrade
 • purchase köpa
 • at any rate i vilket fall som helst
 • wits förstånd
 • figure out lista ut
 • spring to o's feet rusa upp
 • gain
 • outlet eluttag
 • flash blixtra
 • chart visa
 • image bild
 • tempt fresta
 • toddler litet barn (tulta)
 • pity medlidande
 • wield hantera
 • beatific glädjestrålande
 • peril fara
 • photogenic lyckad på foto
 • curtain gardin
 • shutter fönsterlucka
 • path stig
 • mesmerize hypnotisera, fascinera
 • wizard trollkarl
 • tender öm, kärleksfull
 • condemn döma
 • sentence dom
 • peer jämlike
 • impose ådöma
 • unadulterated äkta, oförfalskad
 • of good standing med gott anseende
 • footage filmmetrar
 • ought to bör
 • charge account kreditkort
 • resignation uppgivenhet
 • segment avsnitt
 • dawn gry
 • incompletion ofullständighet
 • extraordinarily utomordentligt
 • incomprehension oförmåga att förstå
 • trapped fångad
 • burgundy mörkröd
 • porch veranda
 • smoking-jacket rökrock
 • squire godsägare
 • brass mässing
 • hook krok
 • droplet liten droppe
 • involuntary ofrivillig
 • skull skalle
 • snort kikna av skratt
 • robin rödhake
 • capture fånga
 • moaning jämrande
 • call val
 • pound dunka
 • doting kärleksfull, avgudande
 • warrant motivera
 • grant bevilja
 • enthral trollbinda, förtrolla
 • soar flyga högt
 • request önskan
 • dive bomb dykbomba
 • giggle fnittra
 • cackle gapskratta
 • glee glädje
 • exude ge ifrån sig
 • basin handfat
 • mounted monterad, upsatt
 • fixture föremål
 • syringe injektionsspruta
 • astonishing förvånansvärd
 • reminder påminnelse
 • tendril slinga; ranka
 • indinantly upprört
 • hue nyans, färgton
 • deep-dish mörk
 • eggplant aubergine
 • cracker AmE sprucken
 • limp slapp, lealös
 • tub of guts tjockis
 • not in my league inte i min klass
 • rabid fanatisk
 • char förkolna
 • intestinal cancer tarmcancer
 • askew snett, skevt
 • disk of sponge svampskiva
 • surge forward skjuta fart
 • cap hätta
 • pasty degig
 • trolley-car spårvagn
 • verge gräns
 • pass out svimma
 • retch kräkas
 • obit dödsruna
 • clamp klämma
 • Old Sparky namn på elektriska stolen
 • piston kolv
 • cage spärra in
 • transfer förflyttning
 • tense spänd
 • stab knivhugga
 • shank skaft
 • splay spreta (ut) med
 • perversity fördärv
 • oak ek
 • folly dårskap
 • hum surra
 • fragile skör
 • cracking bruten
 • blown glass blåst glas
 • dusty eländig
 • parade rest ledig ställning

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/alla-glosor.9364673.html

Share