Class, Pride and Prejudice

The exercise was created 2022-10-11 by StufeDufe. Question count: 43.
Select questions (43)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • attend besöka, delta i
 • admirable beundransvärd, förträfflig
 • decline avböja
 • occasionally då och då
 • fastidious kräsen, nogräknad, skåda
 • withdraw dra tillbaka, dra bort
 • tempt fresta
 • inheritance arv
 • repress/suppress undertrycka, hålla tillbaka
 • tenderness ömhet
 • inferiority underlägsenhet
 • inclination tycke, svaghet (för något); benägenhet, lust: lutning
 • cease sluta
 • obligation förpliktelse, plikt; tacksamhetsskuld
 • sentiments känsla: uppfattning, åsikt
 • resentment harm, förbittring, ovilja
 • reject förkasta, avvisa
 • offend såra, kränka; bryta mot (regler); begå brott
 • insult förolämpa
 • misery elände, kval; misär, nöd, armod
 • indignation indignation, harm, ovilja, ansiktsuttryck
 • remorse ånger, samvetskval
 • deprive of beröva, ta ifrån
 • contempt förakt
 • calculation beräkning, uträkning
 • offence anstöt, förargelse; (lag) överträdelse, (lindrigare) brott
 • design plan, avsikt, syfte; formgivning, design, planlösning
 • acquaintance bekantskap; en bekant
 • conscience samvete
 • nephew brorson/systerson
 • foundation grund, grundval; grundande, grundläggning; stiftelse
 • retain behålla, hålla kvar
 • be entitled to vara berättigad till
 • induce förmå, föranleda; medföra, orsaka
 • aspire sträva efter
 • prudence klokhet, förståndighet
 • despise förakta
 • obstinate envis
 • submit to underkasta sig, ge efter för; lämna in, presentera
 • are descended from härstammar från
 • noble ädel, förnäm; adlig; storsint
 • deceive lura
 • amiable vänlig, älskvärd

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/class-pride-and-prejudice.11171057.html

Share