Core: The sandwich

The exercise was created 2018-11-10 by BrittaKajsa. Question count: 46.
Select questions (46)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • kid skoja, skämta
 • career karriär
 • education utbildning
 • ignore ignorera, strunta i
 • divert avleda, leda bort
 • statement uttalande
 • startled förvånad
 • mind one´s own business sköta sitt, bry sig om sitt
 • principal rektor
 • besides dessutom
 • refer syfta på
 • lecture föreläsa, föreläsning
 • ethical etisk, moralisk
 • imperative krav, nödvändighet
 • necessity nödvändighet
 • contempt förakt
 • starve svälta
 • aroma doft, arom
 • slap kasta, lägga
 • management ledning, ledarskap
 • clogged with tilltäppt av
 • attention uppmärksamhet
 • gawk up at titta storögt upp på
 • admiration beundran
 • peel skala, skal
 • reward belöna
 • chin haka
 • champion mästare
 • palm handflata
 • paragraph stycke, textavsnitt
 • eyebrow ögonbryn
 • forehead panna
 • whisper viska
 • solidarity solidaritet
 • complain klaga, gnälla
 • appear dyka upp
 • unity enighet
 • seemly passande
 • ante meridiem a.m.
 • proper lämplig, passande
 • various olika, diverse
 • mention nämna
 • waste skräp
 • be in charge vara chef, ha ansvaret
 • admit medge, erkänna
 • delicious utsökt, läcker

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/core-the-sandwich.8427680.html

Share