Core2: Pride and Prejudice

The exercise was created 2019-10-20 by BrittaKajsa. Question count: 41.
Select questions (41)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • address tilltala
 • fair ljuvlig
 • solicit for ansöka om
 • hasten skynda
 • vexed förargad, upprörd
 • injunction befallning, tillsägelse
 • conceal dölja
 • incessant oavbruten
 • distress oro, kval
 • diversion underhållande, (amusement)
 • do somebody a disservice göra någon en otjänst
 • amiabe älskvärd, vänlig
 • purport innebörd
 • delicacy finkänslighet
 • marked tydlig
 • solemn gravallvarlig
 • composure sans, fattning
 • matrimony giftemål
 • condescend to nedlåta sig till
 • wit klokhet, förstånd
 • vivacity livlighet
 • excite åstadkomma
 • esteem aktning
 • animated livlig, eldig
 • comply with efterfölja
 • decease bortgång, död
 • reproach klander, kritik
 • daring vågad
 • persuaded övertygad
 • gravely allvarligt
 • leave tillåtelse, lov
 • self-reproach självförebråelse
 • custom vana
 • suit begäran
 • be consistent with stämma överens med
 • puzzle förvirra
 • exceedingly extremt, oerhört
 • manifold mångfaldig
 • torment plåga, pina
 • gallantry artighet, (from a man to a woman)
 • sanction bifall

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/core2-pride-and-prejudice.9383826.html

Share