Disability Services and Categories of Disabilities

The exercise was created 2021-05-09 by melissamattjus. Question count: 156.
Select questions (156)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • accommodated anpassade, försedda
 • acquired förvärvad, erhållen
 • adaptation training anpassningsträning
 • adversely negativt, fientligt
 • age range åldersgrupp
 • alertness uppmärksamhet, vakenhet
 • amplification förstärkning, förtydligande
 • anomaly avvikelse, ovanlighet
 • appropriate passande
 • assessment bedömning, värdering
 • assistive device unit hjälpmedelsenhet
 • assistive devices hjälpmedel
 • autonomy självbestämmanderätt
 • availability tillgänglighet
 • barrier-free utan hinder
 • care allowance for pensioners vårdbidrag för pensionstagare
 • care in family surroundings familjevård
 • carer anhörigvårdare
 • circumstances förhållande
 • clothing and nutrition allowance bidrag för kläder och mat
 • comprehensive school grundskola
 • comprehensive omfattande, övergripande, innehållsrik
 • concomitant åtföljande
 • concurrently samtidigt
 • congenital medfödd
 • considerable betydande, väsentlig, mycket, större, avsevärd
 • consistent sammanhängande, konsekvent, fast
 • continuous sammanhängande
 • coverage skydd, försäkringsskydd, bevakning, täckning
 • criterion, criteria kriterium
 • day time activities dagverksamhet
 • deaf-blindness dövblindhet
 • deficit brist, underskott
 • defined avgränsad, begränsad, definierad
 • degenerative degenerativ
 • delay försening
 • development utveckling
 • developmental delay utvecklingsförsening
 • device redskap, anordning
 • disability benefit for a child handikappbidrag för barn
 • disability benefit handikappbidrag, handikappförmån
 • disability policy handikappolitik
 • disbility pension invalidpension
 • discount rabatt, avdrag
 • discretionary rehabilitation behovsprövad rehabilitering
 • disturbance störning, oordning, oreda, orolighet, kaos
 • doctor’s certificate läkarintyg
 • early intervention tidigt ingripande
 • educational establishment skola
 • emotional disturbance känslomässig störning
 • equipment anordningar, utrustning
 • escort följeslagare
 • evident tydlig, uppenbar, påtaglig
 • family care familjevård
 • fixed disability equipment fasta hjälpmedel
 • free of charge gratis
 • guardian förmyndare
 • hearing aids hörapparater
 • hearing defect hörselskada
 • hearing impairment hörselnedsättning
 • hoisting equipment lyftanordningar
 • home renovations ombyggnad av bostad
 • home services hemtjänst, hemvård
 • housing services boendeservice
 • immobile rörelsehindrad
 • impairment nedsättning, försämring
 • inability oförmåga
 • inappropriate opassande, olämplig
 • independently självständigt
 • infant spädbarn
 • informal care närståendevård
 • institutional care anstaltvård
 • insufficient otillräcklig, bristande, bristfällig
 • intellectual disability intellektuell funktionsnedsättning
 • interpretation tolkning
 • interpretation services tolkningstjänster
 • interpreter tolk
 • invalidity deduction invalidavdrag
 • judgment omdömesförmåga
 • labour market subsidy arbetsmarknadsstöd
 • lead poisoning blyförgiftning
 • learning disability inlärningssvårigheter
 • leisure activities fritidssysselsättningar
 • maintenance underhåll
 • maladjusted missanpassad
 • medical certificate läkarintyg
 • medical rehabilitation medicinsk rehabilitering
 • mental disability utvecklingsstörning
 • motor disabilities rörelsehinder
 • multiple disabilities multipla funktionsnedsättningar
 • municipality of residence hemkommun
 • orthopedic ortopedisk
 • outpatient therapy öppen terapi
 • pediatrician pediatriker, barnläkare
 • perceptual perceptuell
 • personal assistance personlig assistans
 • personal assistant personlig assistent
 • pervasive genomgripande, genomträngande
 • physical fysisk
 • probability sannolikhet
 • public services offentliga tjänster
 • referral läkarremiss
 • rehabilitation guidance rehabiliteringshandledning
 • resistance ovilja, motstånd, resistens
 • satisfactory tillfredsställande, fullvärdig
 • school assistant skolgångsbiträde
 • sensory sensorisk
 • service accommodation serviceboende
 • service apartment servicebostad
 • service housing serviceboende
 • service plan servicplan
 • severe disability gravt handikapp
 • severe grav, svår
 • sight defect synskada
 • sign language teckenspråk
 • social services office socialbyrå
 • solely enbart, endast, uteslutande
 • special care allowance specialvårdspenning
 • speech impediment talskada
 • sports and culture department idrotts- och kulturförvaltning
 • statutory lagstadgad
 • subaverage under medeltalet
 • subset delmängd, undergrupp
 • substantial betydande, omfattande, väsentlig
 • supported housing stödboende
 • taxation system skattelagstiftning
 • the national council on disability riksomfattande handikapprådet
 • to acquire anskaffa
 • to adopt anta, godkänna, omfatta
 • to be eligible for vara berättigad till
 • to be entitled to vara berättigad till
 • to be reimbursed få ersättning
 • to carry out förverkliga, ordna, genomföra
 • to conform to överensstämma, efterleva, följa, anpassa
 • to emphasise betona
 • to enable möjliggöra, underlätta
 • to estimate uppskatta, värdera
 • to exhibit visa, uppvisa
 • to facilitate underlätta
 • to fluctuate variera, ändra
 • to increase öka
 • to incur orsaka
 • to induce medföra, förorsaka, framkalla
 • to maintain upprätthålla, bevara
 • to manifest visa sig, ge uttryck för
 • to obtain , erhålla
 • to retain behålla, bevara, hålla tillbaka, bibehålla
 • to stutter stamma
 • toddler småbarn
 • transportation services färdtjänst
 • unhappiness missnöje
 • visual impairment synnedsättning
 • welfare välbefinnande
 • wheelchair rullstol
 • white canes vita käppar
 • work activities arbetsverksamhet

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/disability-services-and-categories-of-disabilities.10418416.html

Share