Drug Abuse

The exercise was created 2021-05-10 by melissamattjus. Question count: 82.
Select questions (82)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • addiction, addicted beroende
 • anxiety oro, ängslan
 • availability tillgänglighet
 • batch sats, kull, hop, avdelning, parti, omgång
 • blood pressure blodtryck
 • bystander åskådare, person vid sidan om
 • characteristic kännetecken, karaktärsdrag, typisk
 • circuit varv, kretsgång, rutt, omlopp
 • community samhälle
 • consumption konsumtion, förbrukning, åtgång
 • craving begär, sug
 • crisis kris
 • dependent beroende
 • disorder oordning, störning, kaos, sjukdom
 • distinct olika, klar, tydlig, bestämd
 • distributor återförsäljare, distributör
 • environmental miljö
 • epidemic epidemi
 • habit formation vanebildande
 • health official vårdtjänsteman
 • heart rate hjärtfrekvens
 • hereditary ärftlig, medfödd (adjektiv)
 • heredity arv, ärftlighet (substantiv)
 • illegal olaglig
 • illness sjukdom
 • k2 syntetisk marijuana
 • label etikett, namnlapp
 • lack brist
 • legitimate äkta, riktig, standard, laglig
 • misleading missvisande, felaktig, vilseledande
 • occasional tillfällig, enstaka, sporadisk
 • overdose överdos
 • painkiller värktablett, smärtstillande medel
 • parental supervision föräldraövervakning
 • pedigree stamtavla, släktträd
 • peer pressure grupptryck
 • personnel personal
 • pharmacy apotek
 • potent stark, kraftig
 • precaution försiktighetsåtgärd
 • prescription recept, ordination
 • prescription drug receptbelagd medicin
 • regulation bestämmelse, regel, förordning
 • retailer återförsäljare
 • roughly ungefär, cirka, uppskattningsvis
 • segment del, segment, sektion
 • seizure anfall, erövring, utmätning
 • severe svår, allvarlig, grav
 • slight lite, en aning, obetydlig
 • substance droger, narkotika
 • supervision övervakning, handledning, bevakning
 • supplied by tillhandahållen av
 • surge uppsving, ökning
 • susceptible mottaglig
 • to account for redovisa, uppskatta, reda ut, värdera
 • to affect påverka
 • to decrease minska, avta
 • to ensure försäkra
 • to equal överensstämma med, vara lika
 • to estimate uppskatta, värdera
 • to impact stöta emot, få effekt, kollidera
 • to increase pleasure öka njutning
 • to inherit ärva
 • to interact samspela, interagera, växelverka
 • to misuse missbruka, felanvända, misshandla
 • to occur hända, ske, förekomma
 • to pose utgöra, innebära
 • to prevent förebygga, förhindra
 • to quadruple fyrdubbla
 • to reduce pain minska/lindra smärta
 • to restore återställa, återföra
 • to reverse motverka, ändra
 • to struggle with kämpa med
 • to supply tillhandahålla
 • to transition utslussa
 • to undergo genomgå
 • trait egenskap, sida, karaktärsdrag
 • transition övergång
 • underway på gång, på väg
 • unregulated okontrollerad, oreglerad
 • variant variant, alternativ
 • whether huruvida, om, ifall

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/drug-abuse.10418391.html

Share