elmagg teori tenta vt-24

The exercise was created 2024-03-27 by Lollo0. Question count: 57.
Select questions (57)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • det statiska E-fältet inuti en perfekt ledande metall är alltid E=0 ja
 • D-fältet, D, har enheten C/m^2 ja
 • speglingsmetoden kan användas för att lösa Poissons ekvation i vissa geometrier ja
 • på litet avstånd från en ändligt lång linjeladdning så avtar E-fältet som 1/R^2 nej
 • på stort avstånd från en ändligt lång linjeladdning så avtar E-fältet som 1/R^2 ja
 • på stort avstånd från en elektrisk dipol avtar potentialen som 1/R nej
 • vid resistansberäkning ger antagande om approximativ potentialfördelning en övre gräns på resistansen nej
 • vid resistansberäkning ger antagande om approximativströmfördelning en övre gräns på resistansen nej ja
 • strömtäthetsfältet J, har enheten A/m^3 nej
 • kontinuitetsekvationen formuleras som ∇ · J =0 i statiken ja
 • ohms lag gäller för en konvektionsström nej
 • ohms lag gäller för en konduktionsström ja
 • ett blixtnedslag är ett exempel på en konduktionsström nej
 • B-fältets normalkomponent är kontinuerlig i gränsen mellan två material om det går en ytström i gränsytan ja
 • B-fältets tangentialkomponent är kontinuerlig i gränsen mellan två material om det går en ytström i gränsytan nej
 • Randvillkoren för B-fältet härleds från kontinuitetsekvationen nej
 • magnetiska dipoler används för att modellera magnetiska egenskaper ja
 • en stark permanentmagnet har ett linjärt samband mellan B- och H-fältet nej
 • I elektromagnetismen (dynamiken) är E-fältets tangentialkomponent kontinuerlig i gränsen mellan två material med olika permittivitet ja
 • I elektromagnetismen (dynamiken) är E-fältets normalkomponent kontinuerlig i gränsen mellan två material med olika permittivitet nej
 • I elektromagnetismen (dynamiken) är H-fältets tangentialkomponent kontinuerlig i gränsen mellan två material med olika permittivitet nej
 • I elektromagnetismen (dynamiken) är H-fältets normalkomponent kontinuerlig i gränsen mellan två material med olika permittivitet nej
 • E-fältets tangentialkomponent på en perfekt ledande yta är alltid noll för tidsvarierande fält ja
 • E-fältets normalkomponent på en perfekt ledande yta är alltid noll för tidsvarierande fält nej
 • en tidsvarierande ström i en ledare ger enbart upphov till ett tidsvarierande B-fält i området runt ledaren ja
 • Den magnetiska vektorpotentialen relateras till magnetfältet som ∇·A=B nej
 • Den magnetiska vektorpotentialen relateras till magnetfältet som ∇ x A=B ja
 • Lentz lag är ett av Maxwell´s postulat nej
 • Lentz lag säger att inducerade strömmar förstärker förändringarna i det pålagda magnetfältet nej
 • Enligt Lentz lag så induceras strömmar i en metallskiva som ligger stilla i ett statiskt magnetfält nej
 • Den lagrade energin hos en spole har ett kvadratiskt beroende av strömmen i spolen ja
 • Den lagrade energin hos två spolar som är magnetiskt kopplade till varandra fås genom att summera uttrycken på energin hos respektive spole nej
 • Beräkning med komplexa fält, jw-metoden, bygger på att man kan anta att fälten varierar cosinusformat (eller sinusformat) i tiden ja
 • Beräkning med komplexa fält, jw-metoden, kan endast användas för beräkningar på plana vågor nej
 • Det skulle vara möjligt att definiera tidsberoendet för komplexa fält som e^(-iwt) ja
 • Att ett material är dispersivt betyder att ljushastigheten varierar med frekvensen ja
 • En plan våg (benämnd uniform plane wave i kursboken) kan ha en B-fältsvektor riktad i utbredningsriktningen nej
 • En plan våg (benämnd uniform plane wave i kursboken) kan enbart uttryckas på komplex form om det har ett harmoniskt varierande tidsberoende (med andra ord ett cosinusformat/sinusformat tidsberoende) nej
 • En plan våg (uniform plane wave) har alltid en B-fältsvektor riktad vinkelrätt mot utr ja
 • En plan våg (uniform plane wave) kan ha en E-fältsvektor som riktad parallellt med B-fältsvektorn nej
 • En plan våg (uniform plane wave) som transmitteras genom en gränsyta bryts enligt Snells lag om den propagerar in snett mot gränsytan ja
 • Vid beräkning med Fresnell´s ekvationer behöver man inte ta hänsyn till vågens polarisering nej
 • Vid beräkning av reflektion och transmission vid vinkelrätt infall behöver man inte ta hänsyn till vågens polarisering ja
 • vågimpedansen kan vara ett komplext tal ja
 • vågimpedansen för vakuum är ett reellt tal ja
 • För en mycket god ledare gäller normalt att σ/ωμ >>1 ja
 • För en mycket god ledare gäller normalt att σ/ωε << 0 nej
 • Inträngningsdjupet ökar med ökande frekvens ja
 • vågimpedansen för ett material med förluster, dvs σ > 0, är ett reellt tal nej
 • Direktiviteten säger något om hur en antenns riktningsberoende ser ut ja
 • strålningsresistansen säger något om hur en antenns riktningsberoende ser ut nej
 • En bra och effektiv sändarantenn karakteriseras av att dess strålningsresistans är hög ja
 • En hertzdipol är en våglängd lång nej
 • strömmen i antennen är konstant längs en hertzdipol i varje given tidpunkt ja
 • Strömmen i en hertzdipol är konstant i tiden nej
 • Strålningsresistansen hos en hertzdipol är större än för en halvvågsdipol nej
 • Fältet från en hertzdipol kan härledas mha Biot-Savarts lag nej

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/elmagg-teori-tenta-vt-24.12006878.html

Share