Engelska läxa What's Hiding In The Dark

The exercise was created 2022-11-21 by whosjoemama. Question count: 108.
Select questions (108)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • accustomed to van vid
 • acoustic akustisk
 • alarm oro
 • annoying förarglig
 • anticipate förutse
 • arrow pil
 • arsenal vapenförråd
 • available tillgänglig
 • bastard jäkel
 • beam stråle
 • beat it out of here sticka iväg härifrån
 • blip pip
 • bold oförskräckt
 • breach brott
 • caretaker vaktmästare
 • clunk klang
 • compress pressa ihop
 • conviction övertygelse
 • cop polis
 • curse förbanna
 • deactivate koppla från
 • delicate spröd
 • detect upptäcka
 • digit siffra
 • ease lyfta
 • Easter Island Påskön
 • eerily kusligt
 • evenly jämnt
 • extension utsträckning
 • faint svag
 • flatten göra platt
 • flinch rygga tillbaka
 • forensic rättsmedicin
 • fragment fragment
 • French door glasdörr
 • fumble fumla
 • glimpse glimt
 • gloom dunkel
 • glow glöda
 • groggy groggy
 • the wind gusted det kom en vindstöt
 • herb garden örtagård
 • intruder inkräktare
 • involuntarily ofrivilligt
 • jerk rycka
 • latch spärrhake
 • lurch vackla
 • mingle blanda
 • mist dimma
 • muffled dov
 • murky skum
 • nausea illamående
 • neglect låta bli
 • ooze sippra
 • overcome övervinna
 • overtake gripa tag i
 • padlock hänglås
 • paralysed förlamad
 • partly delvis
 • past förbi
 • pat klappa
 • patio uteplats
 • peer kika
 • pitch black becksvart
 • poorly dåligt
 • pound dunka
 • prevent förhindra
 • provide with förse med
 • prowl stryka omkring
 • prowler kringstrykande person
 • pumpkin pumpa
 • punch trycka
 • quilt täcke
 • rapidly hastigt
 • rattle skrammel
 • read visa
 • at the ready i högsta hugg
 • realization insikt
 • receptor mottagare
 • recklessly obekymrat
 • recognizable igenkännlig
 • recoil rygga tillbaka
 • red alert högsta larmberedskap
 • respond reagera
 • retch försöka kräkas
 • rigid stel
 • rustle prassel
 • scan söka igenom
 • sense känna
 • sensory sensorisk
 • shove knuffa
 • sidle gå i sidled
 • slightly lite grand
 • spruce gran
 • steal smyga sig
 • surge of fright en stark känsla av skräck
 • tear across rusa tvärsöver
 • tense spänd
 • tremorous skakande
 • twitch svänga
 • unconsciously omedvetet
 • unglue lossa
 • unnerve göra nervös
 • unshot ej avskjuten
 • vise skruvstäd
 • field of vision synfält
 • will oneself förmå sig
 • yank dra

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/engelska-laxa-whats-hiding-in-the-dark.11233406.html

Share