Engelska

The exercise was created 2020-07-12 by ChrisCallrissian. Question count: 203.
Select questions (203)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • incentive motivering/motiverare
 • convection konvektion
 • facilitate främja
 • dissipate skingra
 • derive få tag på något frå en speciell källan
 • residue återstod/det som är kvar
 • municipal kommunal/stads-
 • in the second sense i andra meningen
 • arid torr
 • feasible möjlig/t
 • autonomous självstyrande/autonom
 • intermittent ojämn/med avbrott/ryckvis återkommande
 • surplus överskott
 • torque vridmoment
 • photovoltaic solceller ungefär
 • held liable hålld som ansvarig
 • liability ansvar
 • viable genomförbar/livskraftig
 • predominant dominerande/övervägande
 • parity jämlikhet
 • inauguration invigning
 • contemporary samtida
 • stifle kväva
 • indict åtala
 • spouse en man eller hustru, betraktad i förhållande till sin partner
 • premeditated avsiktlig/(händelse som var planerad i förhand)
 • conversion omvandling
 • consent samtycke
 • dupe lura
 • exemption processen att befria eller tillstånd att vara fri från en skyldighet eller ansvar som åläggs andra
 • impunity straffrihet
 • injurious skadlig
 • affluent förmögen
 • erroneous felaktig
 • rural- lantlig
 • kerosene fotogen
 • alleviate lindra
 • mitigate mildra
 • ratification(ratificering) handlingen om att underteckna eller ge formellt samtycke till ett fördrag, avtal eller avtal, vilket gör det officiellt giltigt
 • interim tillfällig
 • liaising hålla kontakt
 • to gauge att mäta
 • convergence konvergens
 • regulatory avsett att reglera något
 • contentious omtvistad/t
 • abbrevation förkortning
 • stipulate demand or specify (a requirement), typically as part of a bargain or agreement
 • legislation lagstiftning
 • sedition upproriskhet
 • subversion underminera establiserad auktoritet
 • ordinance förordning
 • penal law strafflag
 • amendment förändring
 • dissent meningsskiljaktighet
 • transpose få (två eller flera saker) att byta plats med varandra
 • barrister advokat
 • subordinate underlydande
 • repeal upphäva
 • emasculate kastrera
 • proviso ett villkor knutet till ett avtal.
 • invoke citerar eller vädjar till (någon eller något) som en myndighet för en handling eller till stöd för ett argument
 • concede medge
 • concession en sak som beviljas, särskilt som svar på krav; en sak medgav(konsession)
 • comply agera i enlighet med en önskan eller kommando
 • advocate rekommendera eller stöd offentligt/ord för någon som gör det
 • extradition utlämning
 • preclude hindra
 • enactment antagande av lag
 • promulgate utfärda, göra något känt
 • convene sammankalla
 • judiciary rättsliga myndigheter i ett land
 • subsequent kommande efter någonting i tiden
 • adjudicating fatta ett formellt beslut eller beslut om ett problem eller ett omtvistat ärende
 • eligibility berättigande
 • precedent prejudikat
 • consolidate göra något fysiskt starkare, kombinera olika delar till en mer effektiv och bättre helhet
 • miscellaneous diverse
 • eject tvinga eller kasta ut (något), vanligtvis på våldsamt eller plötsligt sätt
 • legislator lagstiftare
 • legislate lagstifta
 • enact göra (en lagförslag eller annat förslag) lag
 • bill ett utkast till en föreslagen lag som lagts fram för parlamentet för diskussion
 • legislature lagstiftande församling
 • sovereignty högsta makt eller auktoritet
 • provision "tillhandahålla", handlingen att tillhandahålla eller leverera något för användning
 • commemorate fira
 • disparities skillnader
 • fluctuate fluktuera, variera
 • irrigation bevattning
 • eloquent vältalig
 • extremity den längsta punkten eller gränsen för någo
 • precipitate orsaka (en händelse eller situation, vanligtvis en som är dålig eller oönskad) att hända plötsligt, oväntat eller för tidigt.
 • precipitation nederbörd, som regn, snö, hagel
 • riparian zone det ställe där en flod möter land, ofta grönt
 • adjacent intilliggande, angränsande
 • instrumental fungerar som ett sätt att nå ett mål eller
 • manure gödsel
 • turbidity grumlighet
 • amenity nice/användbar funktion som en byggnad har
 • self-perpetuating förmågan av något att fortsätta existera
 • overt uppenbar
 • delirious yrande
 • janitor vaktmästare
 • animosity fientlighet
 • salin adjektiv för att det innehåller salt
 • douse häll en vätska över
 • alleviate lindra
 • repercussion oavsiktlig dålig konsekvens av en händelse
 • sequester avskilja
 • meager mager
 • conifer barrträd
 • succession följd/rad
 • inclusive innehåller eller täcker allt som antas av den/t
 • synthesis syntes
 • indices index i plural
 • watershed vattendelare, nåt som delar upp vatten till olika floder etc.
 • hardy härdad/härdig typ, kan stå emot svåra miljöer
 • inception början
 • devise tänka ut
 • conceive bli gravid, tänka ut en plan i huvudet
 • repository förvar
 • utilitarian utformad för att vara användbar eller praktisk snarare än attraktiv.
 • detrimental skadlig
 • deficit underskott
 • offset motverka (något) genom att ha en motsatt kraft eller effekt.
 • inquiry förfrågan, undersökning, utredning
 • methodological metodisk, följer/relaterar till en viss bestämd metod förr speciellt ämne
 • revenue inkomst, speciellt från företag bla.
 • compelled tvingad
 • bloated uppsvälld
 • diuretic orsakar ökad urinledning.
 • revolving door svängdörr
 • allocate fördela
 • derivative något som är baserat på en annan källa
 • subsidies subventioner
 • petulant grinig skitunge-beteende
 • abide acceptera eller agera i enlighet med
 • perfunctory (av en handling eller gest) utförs med ett minimum av ansträngning eller reflektion
 • timorously på ett sätt som orsakar nöje
 • he mused skrattade han(prata ord)
 • celibate ogift
 • accentuate betona, accentuera
 • incur bli föremål för (något oönskat eller obehagligt) till följd av eget beteende eller handlingar
 • perpetrate begå
 • diminish minska
 • offset(verb) kompensera
 • allowance ersättning/den mängd av något som är tillåtet, speciellt inom ett set av regler eller för ett speciellt ändamål
 • expenditure handlingen att spendera skatt/sponsrares pengar
 • deduction avdrag, härledning, slutledning
 • interchangeable utbytbar
 • commodity råvara
 • hither hitåt
 • apogee höjdpunkt
 • vizier en hög tjänsteman i vissa muslimska länder, särskilt i Turkiet under osmanniskt styre.
 • harem (in former times) the separate part of a Muslim household reserved for wives, concubines, and female servants.
 • hegemony hegemoni/herravälde
 • minaret minaret
 • vestige spår
 • ecclesiology studiet av kyrkor, särskilt kyrkobyggnad och dekoration
 • corroborate bekräfta
 • episcopal biskops-
 • venerate vörda
 • erect upprätt
 • rever vörda
 • lavish slösa
 • adjunct komplement
 • acquisition förvärv
 • quarry stenbrott
 • poignantly in a way that evokes a keen sense of sadness or regret
 • implore bönfalla
 • perilous farlig
 • illustrious lysande(bra)
 • plight svår situation
 • dissension oenighet/meningsskiljaktighet
 • contingent kontingent(en grupp människor som förenas av ett gemensamt drag och utgör en del av en större grupp.)
 • pique someones interest typ "få någon intresserad"
 • sagacious klok, skarpsinnig
 • feud fejd
 • herald härold(ett tecken att något kommer hända)
 • impasse dödläge, återvändsgränd
 • mettle kurage
 • gluttonous glupsk
 • aver ange eller hävda att vara fallet.
 • quell kväsa/dämpa
 • hodge-podge en förvirrad blandning.
 • acquaint bekanta
 • redoubt skans, redutt (liten temporär fortifikation utan flankförsvarare)
 • sally ett plötsligt utfall från en belägrad plats mot fienden
 • wrest slita/rycka
 • dissident Dissident. en person som motsätter sig den officiella politiken, särskilt en autoritär stats.
 • torrent tark och snabbt rörlig vattenström eller annan vätska.
 • ordnance krigsmateriel
 • strife kiv, tvist
 • progeny avkomma
 • courtiers hovfolk, en person som deltar i en kunglig domstol som följeslagare eller rådgivare till kungen eller drottningen.
 • obsequious inställsam
 • solitary existera ensam, vara ensam
 • a parcele ett paket
 • vassalage vasallstat
 • oust avsätta någon från en plats
 • tenuous svag
 • nominal (status)existerar endast i namn
 • vacillating vacklande

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/engelska.9820242.html

Share