English words 16

The exercise was created 2020-03-03 by Rebeccxia. Question count: 33.




Select questions (33)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • exile exil, landsflykt, förvisning, landsförvisad, landsflykting, landflyktig
 • to exile landsförvisa, förvisa
 • to deter hindra, avskräcka, avhålla
 • predisposition anlag, känslighet, disposition, benägenhet, mottaglighet
 • regulation förordning, reglering, regel, reglerande, lagstadga, föreskrift, arbetsordning, stadgande
 • contend kämpa, tävla, strida, påstå, hävda, argumentera, förfäkta
 • exert utöva, använda, utveckla, bruka, göra gällande, uppbjuda
 • to impair skada, försämra, såra, göra illa, vara till skada för
 • substantial betydande, stor, omfattande
 • reciprocal inverterad, ömsesidig
 • aggregate (substantiv) massa, samling, hop, summa, stenmaterial
 • aggregate (adj) total, sammanlagt, förenad, sammanlagd
 • to aggregate samla, förena, hopa sig, hopa samman
 • eradicate (pp) raderat
 • to eradicate utrota, få bukt med
 • conscientious (adj) samvetsgrann, skötsam, plikttrogen, ansvarskrävande
 • enterprise vågstycke, företag, företagsamhet, affärsföretag
 • eminently i högsta grad
 • eminent framstående, utmärkt, enastående, ansedd, högtstående
 • oderly (substantiv) sjukvårdare, kalfaktor, ordonnans
 • orderly (adj) välordnad, stillsam, ordningsam, metodisk
 • industrious flitig, arbetsam, ihärdig, strävsam
 • empirical based on experience or seeing
 • pioneer a person who is one of the first people to do something
 • sentimental related to feelings rather than reason
 • to deter hindra, avskräcka, avhålla
 • freighter fraktfartyg, fraktbåt, lastbåt, transportflygplan
 • abyss avgrund, bottenlöst djup
 • predisposition anlag, känslighet, disposition, benägenhet, mottaglighet
 • regulation förordning, reglering, bestämmelse, regel, reglerande, föreskrift, arbetsordning, stadgande
 • bestämmelse provision, regulation, clause, term, rule, stipulation
 • clause paragraf, klausul, bestämmelse, sats
 • clause element satsdel

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/english-words-16.9647556.html

Share