English words 5

The exercise was created 2019-10-17 by Rebeccxia. Question count: 30.
Select questions (30)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • prevailing överlägsen, kraftigare, övermäktig, rådande, allmän, aktuell, utbredd, förhärskande
 • to prevail råda, segra, vara förhärskande, ha framgång, vinna seger, få övertaget, vara allmänt utbredd
 • rural lantlig, agrar, rustik
 • prerequisite förutsättning, nödvändig förutsättning, förkunskap, grundförutsättning
 • to levy uttaxera, påföra
 • amended ändrat
 • to amend ändra, förbättra, rätta till, förbättras, göra en ändring
 • to impose utnyttja, tvinga på, lura på, tränga sig på, införa, lägga, skjuta ut
 • penitentiary fängelse, straffanstalt
 • rouse rycka upp, vakna upp, egga
 • paving stenläggning, gatubeläggning, belagd väg, belagd yta
 • paving (adj) förberedande
 • to pave täcka, belägga, stenlägga
 • conduct förvaltning, skötsel, handhavande, uppträdande, uppförande
 • to conduct föra, bedriva, leda, sköta, anföra, förvalta, dirigera, utföra
 • conduct (verb) bedriva
 • unwarranted obefogad, omotiverad, oberättigad, osäker, otillåten, utan garanti, obörlig
 • narrative berättelse, berättande, skildring
 • conformity anpassning, överensstämmelse, anpassning till konformitet, likriktning, anslutning till statskyrkan
 • to conform anpassa sig, rätta sig, överensstämma, förlika sig
 • barren tom, fattig, steril, torftig, resultatlös, ofruktbar, ofyndig, trång
 • tarp presenning
 • profusely rikligt, frikostigt, översvallande
 • to profuse riklig, överflödande, slösande, ampel, översvallande
 • to loathe avsky, äcklas av
 • loath ovillig, obenägen
 • beagling jakt
 • yacht jakt, yacht, lyxjakt, segelbåt, kryssare, segeljakt
 • to yacht segla, kappsegla
 • pursuit strävan, jakt, sysselsättning, förföljelse, jagande, syssla, hetsjakt

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/english-words-5.9379570.html

Share