Freedom fighter of terrorist?

The exercise was created 2022-09-23 by humy06001. Question count: 27.
Select questions (27)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • justified försvarligt, rättfärdigt
 • enquiry förfrågning, utredning
 • be bent on har föresatt sig
 • indefinitely på obestämd tid
 • prominent framstående
 • disruption avbrott, söndring
 • estimate beräkna, uppskatta
 • nevertheless icke desto mindre, trots det
 • intention avsikt, syfte
 • coerce tvinga till lydnad med maktspråk/våld
 • intimidate skrämma, trakassera
 • decline sjunka
 • deplore djupt beklaga, sörja
 • ruinous förödande, ödeläggande
 • gain erhålla, skaffa sig
 • whether om, huruvida
 • likelihood sannolikhet
 • resume återgå till, återuppta
 • acceptability godtagbarhet
 • inconvenience olägenhet, obekvämlighet
 • accomplish åstadkomma
 • pose utgöra
 • tension spänning
 • distinguish oneself skilja sig från
 • defy trotsa
 • pander to ge efter för, uppmuntra
 • constituent väljare

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/freedom-fighter-of-terrorist.11132955.html

Share