Inka vulkaan

The exercise was created 2021-12-02 by mariat5. Question count: 52.
Select questions (52)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • erupted purskas
 • devastated hävitas
 • at work tööl
 • tending the crops põllukultuuride hooldamine (kandis hoolt)
 • livelihood elatusallikas
 • straightened up ajas end sirgu
 • spotted märkas
 • some distance mingi vahemaa
 • focused keskendunud
 • instantly kohe
 • approximately umbes
 • inhabitants elanikke
 • 10-mile radius 10 miili raadiuses
 • led them directly into the eruptions fury viis nad otse pursete raevu
 • pelted down sadasid alla
 • sun was blocked out päike oli varjatud
 • in an attempt to escape püüdes põgeneda
 • desperately meeleheitlikult
 • instinctively instinktiivselt
 • grove of trees metsasalu
 • the incline kalle
 • shield kaitsma
 • everthickening ash igavesti paksenev tuhk
 • remains jäänused
 • drilling test holes katseaukude puurimine
 • proposed gas pipeline kavandatav gaasitoru
 • near-perfectly preserved body peaaegu täiuslikult säilinud keha
 • pumice stone pimps kivi
 • excavation kaevatud
 • resting spot puhkamiskoht
 • evidence tõendid
 • occurred juhtunud
 • volcanologist vulkanoloog
 • anthropologist antropoloog
 • archaeologist arheoloog
 • on a quest otsingul
 • concrete evidence konkreetsed tõendid
 • scour põhjalikult otsima
 • data andmed
 • excavation sites kaevamiskohad
 • contain sisaldama
 • millennia aastatuhandeid
 • wake-up call äratuskõne
 • would burst nagu lõhkeksid
 • team of professionals grupp professionaale
 • proof tõend
 • flee põgenema
 • accomplish täitma
 • allotted määratud
 • modern-day tänapäev
 • thunderous roar möirgav möire
 • dormant volcano surnud vulkaan

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/inka-vulkaan.10750854.html

Share