Kinesiska 21

The exercise was created 2018-02-22 by josefiinlarsen. Question count: 31.
Select questions (31)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • får jag fråga, toalett är var? qingwèn, wèishengjian zài nali?
 • här zhèli
 • där nàli
 • var nâli
 • att vara någonstans zài
 • bo någonstans zhùzài
 • vänster zuô
 • vänster sida zuôbian
 • höger yòu
 • höger sida yòubian
 • mitten zhong
 • i mitten zhongjian
 • ovanför shàngbian
 • nedanför xiàbian
 • i närheten fù jìn
 • inuti i... zài ... lî
 • inuti lîmiàn
 • utanför wàimiàn
 • mittemot duìmiàn
 • hus fángzi
 • måttsord för hus suô
 • där framme qiánmiàn
 • där bak hòumiàn
 • öst dongmiàn
 • syd nánmiàn
 • väst ximiàn
 • norr bêimiàn
 • tunnelbanestation dìtiêzhàn
 • McDonalds màidangláo
 • supermarknad chaoshì
 • café kafeiguân

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/kinesiska-21.8072200.html

Share