Lietuvių kalba / trylikta pamoka

The exercise was created 2021-04-04 by mkholm. Question count: 32.
Select questions (32)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • baigtis, baigiasi, baigėsi come to an end
 • egzaminas examination
 • eiti, eina, ėjo go on foot
 • galėti, gali, galėjo can, be able to, may
 • iki to, till
 • išeiti, išeina, išėjo walk out, leave (on foot)
 • išvažiuoti, išvažiuoja, išcažiavo leave by transpor
 • išvykimas departure
 • išvykti, išvyksta, išvyko depart
 • jau already
 • kada when
 • kartas one time
 • keistis, keičiasi, keitėsi change itself
 • laikrodis clock, watch
 • lygiai sharp
 • negalėti, negali, negalėjo cannot, may not
 • nes because
 • pabaiga end
 • pakeisti, pakeičia, pakeitė change (result)
 • paskambinti, -ina, -ino ring, phone
 • pertrauka break
 • pradėti, pradeda, pradėjo to start something
 • pradžia beginning
 • prasidėti, prasideda, prasidėjo something starts
 • reikėti, reikia, reikėjo need
 • rytoj tomorrow
 • savaitė week
 • sėkmė success, luck
 • skambinti, skambina, skambino to ring, call up, phone
 • tvarkaraštis timetable
 • važiuoti, važiuoja, važiavo go by bus, by car etc. ride/move
 • vykti, vyksta, vyko go on, take place

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/lietuviu-kalba-trylikta-pamoka.10376092.html

Share