Man on the Moon

The exercise was created 2018-02-02 by TeoSim. Question count: 34.
Select questions (34)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • man människan
 • known today as känt idag som
 • rocket raket
 • dangerous mission farligt uppdrag
 • take-off start
 • difficult svår
 • got down kom ner
 • get, got, got bli, blev, blivit
 • safely utan problem
 • used använde
 • module kapsel, modul
 • main rocket moderskepp
 • kept circling fortsatte att cirkla
 • had to stay var tvungen att stanna
 • millions of miljontals
 • surface yta
 • rocks stenar
 • moondust mångrus
 • equipment utrustning
 • lift-off start, uppskjutning
 • risky riskabel
 • engines motorer
 • the astronauts could have been left hade astronauterna kunnat lämnas kvar
 • forever för alltid
 • docking with att docka med
 • atmosphere atmosfär
 • in the right way på rätt sätt
 • burn up brinna upp
 • they returned de återvände
 • the Pacific Ocean Stilla havet
 • important viktig
 • step steg
 • giant leap jättestort, gigantiskt språng, hopp
 • mankind mänskligheten

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/man-on-the-moon.8013195.html

Share