Managing from day to day

The exercise was created 2021-05-10 by melissamattjus. Question count: 172.
Select questions (172)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • ability förmåga, skicklighet, duglighet
 • access tillgång, tillträde
 • activity director aktivitetsledare
 • adequate tillräcklig, nöjaktig, lagom, lämplig
 • alert system larmsystem
 • appliance här; hushållsmaskiner, -apparater
 • attic vind
 • authority makt, rätt
 • back-up plan reservplan
 • balky motspänstig, envis
 • basement källare
 • bench bänk
 • bib haklapp, dregellapp
 • border gräns, kant, list
 • bright klar, skinande, glänsande
 • cabinet skåp (med lådor eller hyllor), förvaringsskåp
 • calm lugn, stilla, ostörd
 • can opener konservöppnare, burköppnare
 • care facility vårdinrättning
 • care routine vårdrutin
 • caregiver vårdare
 • chainsaw kedjesåg, motorsåg
 • chore småsyssla, daglig rutin, hushållsbestyr
 • clergy präst, kyrkomedlem
 • clippers sax, hårklippningsmaskin
 • closet garderob, skåp
 • concern bekymmer, oro
 • crisis kris
 • cupboard skåp
 • daily routine daglig rutin
 • decline avtagande, tillbakagång, nedgång, förfall
 • decorative item prydnadsföremål, -sak
 • detergent tvättmedel, diskmedel, rengöringsmedel
 • device påhitt, knep, anordning, apparat, uppfinning
 • distracting förvirrande, distraherande
 • diversion tidsfördriv, nöje, förströelse, avkoppling
 • doorway dörröppning
 • drain avlopp, kloak
 • drapes draperi, förhänge, gardin
 • efficiency duglighet, effektivitet
 • exhausted utmattad
 • expense utgift, kostnad
 • fairly tämligen, relativt, ganska
 • fire hazard brandrisk, brandfara
 • firearms skjutvapen, eldvapen
 • flat matt
 • food processor matberedare
 • forgetful glömsk, försumlig
 • fragile bräcklig, ömtålig, skör, spröd
 • fuss bråk, väsen, uppståndelse
 • glare bländande, glans, ljussken
 • grab bar griphandtag
 • grooming items hygienartiklar
 • hand tools handredskap, verktyg
 • hanger klädhängare, galge
 • hardware store järnaffär, järnhandel
 • harmful skadlig, farlig, fördärvlig
 • hedge clippers häcksax
 • household tasks hushållssysslor
 • impaired skadad, försämrad, sjuk
 • issue fråga, spörsmål, problem, tvistefråga
 • item sak, artikel
 • jagged ojämn, tandad, spetsig
 • jigsaw puzzle pussel
 • judgment bedömning, omdöme, omdömesförmåga
 • knicknacks prydnadsföremål, småsak
 • ladder stege
 • latch lås, spärr, hake
 • laundry room tvättstuga
 • lawn mower gräsklippare
 • light bulb glödlampor
 • measures steg, åtgärd
 • medicine cabinet medicinskåp
 • napkin servett
 • needless onödig, överflödig
 • neighbour granne
 • neighbourhood grannskap
 • non-skid halkfri, slirfri
 • nursing home vårdhem
 • occupational therapist arbetsterapeut
 • occupied sysselsatt, upptagen
 • odd underligt, besynnerligt, konstigt
 • off-the-shelf i lager, som finns inne
 • option val, alternativ
 • outcome resultat, utgång, utfall, följd, slutsats
 • outing utflykt, tur
 • over-the-counter receptfri, som säljs över disk
 • pain relievers smärtlindrande medel
 • pamphlet broschyr, skrift
 • pathway stig, gångstig, väg
 • placemat bordstablett
 • pre-planned förhandsplanerad, planerad i förväg
 • prescription recept (för medicin)
 • principal huvudsaklig, främsta, viktigast
 • public health nurse hälsovårdare
 • repetitive upprepande, repeterande, enformig, tjatig
 • responsibility ansvar, plikt
 • rough grov, knottrig, sträv
 • rubbing alcohol tvättsprit
 • rug matta, filt
 • self-care egenvård
 • self-esteem självaktning, självkänsla
 • senior citizens program pensionärsprogram
 • setting miljö, omgivning
 • shower chair duschstol
 • social and health agency social- och hälsovårdsbyrå
 • stool stol utan ryggstöd, pall
 • stove spis
 • struggle kamp, strid
 • supporting bar stödhandtag
 • surrounding omgivning, miljö
 • to adapt lämpa, anpassa, avpassa
 • to assess bedöma, utvärdera, analysera, uppskatta
 • to ban förbjuda, bannlysa
 • to become ill bli sjuk
 • to be under strain vara utsatt för påfrestning, utmattning, överansträngning
 • to coach handleda, instruera, träna
 • to conduct föra, leda, handha, förrätta
 • to cope klara, orka, stå pall
 • to deny neka, vägra
 • to depend on bero på
 • to dispose of skaffa undan, slänga/kasta bort, kassera
 • to distract dra bort, avvända, avleda, distrahera, förvirra
 • to encourage uppmuntra, stimulera, egga, sporra
 • to enlist värva, söka få
 • to expect räkna med, förvänta sig
 • to fence off avskilja med stängsel
 • to hoard samla ihop, spara på hög
 • to include räkna med, innefatta, inkludera
 • to interfere komma i vägen, störa, hindra, avbryta
 • to keep track hålla reda på, följa med
 • to lock up låsa in, gömma
 • to misuse missbruka, misshandla, utnyttja
 • to modify ändra, anpassa, modifiera
 • to occur hända, inträffa, ske, förekomma
 • to pose framställa, lägga fram, utgöra
 • to preserve bevara, vårda
 • to progress utvecklas, skrida framåt, fortskrida
 • to prompt driva, förmå, tvinga, mana
 • to purchase köpa, inköpa
 • to put aside lägga bort, fösa undan, glömma
 • to rake leaves kratta löv
 • to resist stå emot, göra motstånd, spjärna emot
 • to restrict inskränka, begränsa
 • to rub gnugga, skrapa
 • to scald skålla sig, skålla
 • to scale down rensa
 • to simplify förenkla
 • to size up mäta, värdera, bedöma
 • to slip halka
 • to stand firm stå fast, inta en fast ställning
 • to state framställa, meddela, konstatera, förklara, påstå, upplysa om
 • to store samla, lagra, förvara, magasinera
 • to stress poängtera, betona
 • to substitute byta ut, ersätta; ersättare, vikarie
 • to summarize sammanfatta, resumera
 • to supervise övervaka, handleda, kontrollera
 • to suspect misstänka
 • to take charge ta ansvar, ta hand om
 • to topple stjälpa
 • to trip over snubbla på/över
 • to upset göra upprörd, förvirra, uppröra, förarga
 • to vary variera, skifta, växla, ändra
 • unsteady ostadig, osäker
 • unsupported utan stöd, ogrundad
 • upholstery heminredning, hemtextil
 • utencil, pointed utencil redskap, verktyg (vassa, spetsiga verktyg)
 • washcloth tvättlapp, disktrasa
 • velcro fastened shoes skor med kardborrband
 • visiting nurse distriktssköterska
 • workable smidig, praktisk, användbar, lätthanterlig
 • written record protokoll, skriftlig förteckning

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/managing-from-day-to-day.10418442.html

Share