Meeting Mr Darcy

The exercise was created 2012-09-13 by Joel23. Question count: 76.
Select questions (76)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • bekymmer concern
 • beundransvärd admirable
 • bekräfta, bevisa riktigheten verify
 • förmoda assume
 • bekant, umgängesvän acquaintance
 • tillräcklig, nog sufficient
 • tillfredsställande satisfactory
 • oblyg, skamlös barefaced
 • fyndig, påhittig ingenious
 • antagande supposition
 • avlägsen, svag, reserverad, avmätt distant
 • gissning, förmodan surmise
 • unkomma, undfly elude
 • underrättelsen, upplysningar intelligence
 • angenäm, älskvärd agreeable
 • sammankomst assembly
 • sällskap party
 • hysa entertain
 • fastställa, konstatera ascertain
 • skicka iväg dispatch
 • maträtt course
 • hedra do credit to
 • skjuta upp defer
 • förlägen, förbryllad disconcerted
 • sörja grieve
 • lugna quiet
 • trösta comfort
 • ansikte, uppsyn countenance
 • okonstlad, naturlig unaffected
 • utseende, min, åtbörd air
 • utpräglad decided
 • anletsdrag features
 • ädel noble
 • uppsyn, hållning, uppträdande mien
 • beundran admiration
 • avsky, avsmak, äckel disgust
 • få opinionen att vända turn the tide
 • lantegendom estate
 • obehaglig, otrevlig disagreeable
 • bekanta sig med make oneself acquainted
 • förnämst, viktigast principal
 • vänlig, älskvärd amiable
 • förmåga, talang quality
 • avböja decline
 • då och då occasionally
 • harm, agg resentment
 • ringakta, förolämpa slight
 • brist, ringa tillgång scarcity
 • avsky detest
 • outhärdlig insupportable
 • kräsen, nogräknad fastidious
 • skåda behold
 • dra tillbaka, dra bort withdraw
 • fresta tempt
 • visa att någon betyder något give consequence to
 • hjärtlig, varm cordial
 • läggning, temperament disposition
 • utmärka, uppmärksamma distinguish
 • fulländad accomplished
 • tillfredsställd, nöjd gratified
 • obekymrad om, oavsett regardless of
 • förargad, retad, irriterad vexed
 • fråga (verb) inquire
 • medkänsla compassion
 • otålig impatient
 • snöre, spets lace
 • stuka, vricka sprain
 • överdrivet, ytterligt excessively
 • finare klänning gown
 • överdrift exaggeration
 • elegans, prakt finery
 • oförskämdhet rudeness
 • föreställning, smak fancy
 • inbilsk, fåfäng, egenkär conceited
 • stå ut med, uthärda endure
 • tillrättavisning set-down

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/meeting-mr-darcy.2123628.html

Share