natur genetik

The exercise was created 2021-06-01 by elsagustafssoonn. Question count: 31.
Select questions (31)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • prokaryot typ av grundcell som endast har en cell, ex bakterie, har ingen cecllkärna
 • eukaryot grundcell som bygger upp djur, svampar och växter
 • autotrof får energi genom solen, som byggmaterial används koldioxid och vatten
 • heterotrof utnyttjar molekyler som finns i andra organismer
 • organeller delar i cellen
 • cellkärnan där cellens information finns, arvsanlag
 • ribosomer där protein tillverkas, translation
 • mitokondrier kraftverk, där cellandning sker
 • DNA vår genetiska information, vem vi är, hur vi fungerar
 • rna en ensam kedja som ersätter gamla DNA kedjor
 • replikation den process som dubblerar DNA molekylen vid cellandning
 • transkription den process där genetisk information i cellen översätts till informationen i RNA, RNA byter ut DNA
 • translation den process där ribosomer använder MRNA för att bygga protein
 • centrala dogmen DNA, RNA och protein, den genetiska informationen överförs från DNA till protein via RNA
 • kromosom DNA-kedjor, finns i cellkärnan, 46st och 23 par
 • gen en bit av DNA som kodar för ett visst protein
 • allel en genvariant
 • mitos uppdelning utav kroppsceller, sker en gång
 • meios uppdelning av könsceller, sker två gånger
 • homozygot likadana varianter, B & B
 • heterozygot olika varianter, B&b
 • dominant skapar en egenskap
 • recessiv skapar inte en egenskap
 • växtförädling korsar två sorters växter för att få fler och bättre egenskaper
 • husdjursavel avlar fram rätt egenskaper, genom en hona och en hane med de bästa egenskaperna
 • evolution organismers utveckling
 • mutation plötsliga förändringar i DNA
 • restriktionsenzymer används för att klippa sönder en DNA molekyl till mindre bitar
 • palindrom kvävebaserna sitter i samma ordning från båda håll
 • gelelektrofores används för att se ifall det är samma fördelning av DNA småbitar i prover.
 • PCR används för att öka DNA vid en brottsplats

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/natur-genetik.10445641.html

Share