On the Go 3 Unit 6 s. 153

The exercise was created 2021-01-11 by MatSalo. Question count: 50.
Select questions (50)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • a position asema
 • a workplace työpaikka
 • AI (artificial intelligence) keinoäly
 • collaboration yhteistyö
 • a game writer pelikäsikirjoittaja
 • teamwork tiimityöskentely
 • vital elintärkeä
 • we bounce ideas off each other pallottelemme ideoita keskenämme
 • bounce pompottaa
 • support tukea
 • achieve saavuttaa
 • communication viestintä
 • a marketing assistant markkinointiassistentti
 • digitally digitaalisesti
 • in person henkilökohtaisesti
 • communicate viestiä
 • verbal sanallinen
 • nonverbal sanaton
 • a creature olento
 • human inhimillinen
 • creativity luovuus
 • a robotics engineer robotiikan insinööri
 • solve ratkaista
 • think outside the box ajatella uudella tavalla
 • critical thinking kriittinen ajattelu
 • a source lähde
 • consider harkita
 • whether -ko, -kö
 • have a hidden agenda olla taka-ajatuksia
 • hide, hid, hidden piilottaa
 • read between the lines lukea rivien välistä
 • be on the lookout for varoa, pitää silmällä
 • fake news valeuutiset
 • draw conclusions tehdä johtopäätöksiä
 • pull it together koostaa
 • ethics eettisyys
 • a police officer poliisi
 • respectful kunnioittava
 • worth living elämisen arvoinen
 • accountable for vastuussa
 • deep down sisimmässämme
 • act on it toimia sen mukaan
 • digital literacy digitaalinen lukutaito
 • a vlogger vloggaaja
 • upload ladata verkkoon
 • require edellyttää
 • ICT TVT (tieto- ja viestintätekniikka)
 • evaluate arvioida
 • reach tavoittaa
 • crucial ratkaiseva

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/on-the-go-3-unit-6-s-153.10201495.html

Share