OtG3 Unit 6

The exercise was created 2023-03-13 by Umaija. Question count: 117.
Select questions (117)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • a chairperson puheenjohtaja
 • communicative puhelias
 • respectful kunnioittava
 • eager innokas
 • efficient tehokas
 • an innovator kehittajä
 • creative luova
 • a generator ideoiden tuottaja
 • imagination mielikuvitus
 • desire halu
 • original omaperäinen
 • ambitious kunnianhimoinen
 • energetic energinen
 • appear vaikuttaa
 • impatient kärsimätön
 • an explorer tutkija
 • curious utelias
 • present esitellä
 • develop kehittää
 • avoid vältellä
 • a conflict ristiriita
 • consider pitää jonakin
 • diplomatic diplomaattinen
 • polish hioa
 • automation automaatio
 • digitalization digitalisaatio
 • working life työelämä
 • in other words toisin sanoen
 • a robot robotti
 • technology teknologia
 • have an influence on olla vaikutus
 • unlike toisin kuin
 • demand vaatia
 • an increase in salary palkankorotus
 • moreover lisäksi
 • sick leave sairausloma
 • a paid holiday palkallinen loma
 • a lunch break lounastauko
 • retire jäädä eläkkeelle
 • a pension eläke
 • replace korvata
 • admit myöntää
 • a manager johtaja
 • a point on view näkökulma
 • employ työllistää
 • humans ihmiset
 • make sense olla järkevää
 • a worker työntekijä
 • make sure varmistaa
 • How on earth..? Miten ihmeessä...?
 • prepare oneself for valmistautua
 • exist olla olemassa
 • a founder perustaja
 • a company yritys
 • online verkko-
 • a website verkkosivusto
 • point out huomauttaa
 • no matter how riippumatta siitä, kuinka
 • compete with kilpailla
 • a machine kone
 • a skill taito
 • focus on keskittyä
 • unique ainutlaatuinen
 • a quality laatu
 • patience kärsivällisyys
 • a sense of humor huumorintaju
 • common sense terve järki
 • flexible joustava
 • make decisions tehdä päätöksiä
 • ensure varmistaa
 • a position asema
 • a workplace työpaikka
 • AI (artificial intelligence) keinoäly
 • a game writer pelikäsikirjoittaja
 • vital elintärkeä
 • bounce pompottaa
 • support tukea
 • achieve saavuttaa
 • collaboration yhteistyö
 • communication viestintä
 • a marketing assistant markkinointiassistentti
 • digitally digitaalisesti
 • in person henkilökohtaisesti
 • communicate viestiä
 • verbal sanallinen
 • nonverbal sanaton
 • a creature olento
 • human inhimillinen
 • a robotics engineer robotiikan insinööri
 • solve ratkaista
 • think outside the box ajatella uudella tavalla
 • critical thinking kriittinen ajattelu
 • creativity luovuus
 • a source lähde
 • consider harkita
 • whether -ko, -kö
 • have a hidden agenda olla taka-ajatuksia
 • hide, hid, hidden piilottaa
 • read beetween the lines lukea rivien välistä
 • be on the lookout for varoa, pitää silmällä
 • fake news valeuutiset
 • draw conclusions tehdä johtopäätöksiä
 • pull it together koostaa
 • ethics eettisyys
 • a police officer poliisi
 • respectful kunnioittava
 • worth living elämisen arvoinen
 • accountable for vastuussa
 • deep down sisimmässämme
 • act on it toimia sen mukaan
 • digital literacy digitaalinen lukutaito
 • a vlogger vloggaaja
 • upload ladata verkkoon
 • require edellyttää
 • ICT TVT
 • evaluate arvioida
 • reach tavoittaa

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/otg3-unit-6.11459404.html

Share