Polislagen

The exercise was created 2024-03-31 by greggy82. Question count: 101.
Select questions (101)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. PL 1 §
 • Polismyndighetens uppgifter PL 2 §
 • Förebygga, förhindra och upptäcka brott samt störning av allmän ordning eller säkerhet PL 2 § 1
 • Övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa vid störning. PL 2 § 2
 • Utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal. PL 2 § 3
 • Lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp. PL 2 § 4
 • Pass, vapenlicenser, tillståndshantering, handräckning PL 2 § 5
 • Personsäkerhetsarbete för vittnen och andra hotade personer. PL 2 a §
 • Polisens organisation. NOA, NFC, SU. PL 2 b §
 • Säkerhetspolisens uppgifter PL 3 §
 • Säkerhetspolisens uppgifter- Förebygga, förhindra och upptäcka brott som innefattar brott mot rikets säkerhet eller terrorbrott PL 3 § 1
 • Säkerhetspolisens uppgifter - Utreda och beivra sådana brott som anges i 1 eller som följer av 5 PL 3 § 2
 • Säkerhetspolisens uppgifter - Personskydd av den centrala statsledningen. PL 3 § 3
 • Säkerhetspolisens uppgifter - Fullgöra uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen PL 3 § 4
 • Säkerhetspolisens uppgifter - Leda annan polisverksamhet om regeringen föreskriver det PL 3 § 5
 • En polisman är tjänsteman vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen PL 4 §
 • Förflyttning av anställda vid Säkerhetspolisen. PL 5 §
 • Samarbete med Säkerhetspolisen, åklagarmyndigheten, socialtjänsten och andra myndigheter och organisationer. PL 6 §
 • Jäv PL 7 §
 • Ingrip på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. PL 8 §
 • Ett polisingripande får endast ske då det är nödvändigt för den aktuella farans eller störningens avvärjande eller undanröjande. PL 8 § Behovsprincipen
 • Skador och olägenheter som ingripandet kan medföra får inte stå i missförhållande till syftet med ingripandet. PL 8 § Proportionalitetsprincipen
 • Inget brott utan lag, inget straff utan lag. Polisen måste ha lagstöd för tvångsåtgärder. PL 8 § Legalitetsprincipen
 • Tvång får endast användas för det ändamål för vilket tvångsmedlet beslutats. PL 8 § Ändamålsprincipen
 • Rapporteringsskyldighet - lämna rapport till förman när polisman får kännedom om brott som hör under allmänt åtal. PL 9 §
 • Rapporteftergift - får lämna rapporteftergift om brottet med hänsyn till omständigheterna är obetydligt och det är uppenbart att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter. PL 9 § 2 st
 • Använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd. PL 10 §
 • Använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd - om han eller hon möts med våld eller hot om våld. PL 10 § 1
 • Använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd - om någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas friheten försöker undkomma. PL 10 § 2
 • Använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd - för att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön. PL 10 § 3
 • Använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd - avvisande, avlägsnande, kroppsvisitation, kroppsbesiktning, beslag, omhändertagande av egendom, husrannsakan. PL 10 § 4
 • Använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd - med laga stöd ska stoppa ett fordon eller kontrollera ett fordon eller fordons last. PL 10 § 5
 • Använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd - bereda tillträde till, spärra av, tillstänga, utrymning, biträda vid myndighetsutövning. PL 10 § 6
 • Använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd - nödvändig för den allmänna ordningens eller säkerhetens upprätthållande. PL 10 § 7
 • Fängselanvändning PL 10 a §
 • Fängselanvändning - om person uppträder våldsamt och det är absolut nödvändigt med hänsyn till hans eller hennes egen eller någon annans säkerhet till liv eller hälsa. PL 10 a § 1
 • Fängselanvändning - vid förflyttning inom en förvaringslokal och vid transport eller annan vistelse utanför en sådan lokal, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl. PL 10 a § 2
 • Omhändertagande enligt särskild föreskrift i avvaktan på PMs beslut. PL 11 §
 • Omhändertagande enligt särskild föreskrift i avvaktan på PMs beslut - föreskrivna förutsättningar för beslut om omhändertagande föreligger. PL 11 § 1
 • Omhändertagande enligt särskild föreskrift i avvaktan på PMs beslut - dröjsmål med omhändertagandet innebär fara för liv eller hälsa eller någon annan fara. PL 11 § 2
 • Omhändertagande av unga PL 12 §
 • Omhändertagande av missbrukare. PL 12 a §
 • Störande av den allmänna ordningen. PL 13 §
 • Störande av den allmänna ordningen - avvisa eller avlägsna när det är nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas, eller för att avvärja straffbelagd handling. PL 13 § 1 st
 • Störande av den allmänna ordningen - om åtgärd i 1 st är otillräcklig får personen tillfälligt omhändertas. PL 13 § 2 st
 • Avvisa, avlägsna i samband med avspärrning/tillträdesförbud. PL 13 a §
 • Avvisa, avlägsna deltagare, åskådare från upplöst sammankomst PL 13 b §
 • Avvisa, avlägsna folksamling PL 13 c §
 • Avvisa, avlägsna folksamling - stör den allmänna ordningen eller utgör en fara för denna, får deltagarna avvisas/avlägsnas. PL 13 c § 1 st
 • Avvisa, avlägsna folksamling - utvidgat avlägsnande, inte verkställas så att rörelsefriheten för deltagarna inskränks längre tid än två timmar. PL 13 c § 2 st
 • Polisiering - omhändertagande för identifiering av person som är efterspanad eller efterlyst. PL 14 §
 • Den som omhändertagits enligt PL eller avlägsnats enligt 13 c § 2 st ska underrättas om anledningen. Polis ska skyndsamt anmäla åtgärden till sin förman. PL 15 §
 • Förhör och frigivande av omhändertagen, hjälp och stöd. PL 16 §
 • Förhör och frigivande av omhändertagen, hjälp och stöd - Den som har omhändertagits enligt 11 § eller 13 § 2 st ska förhöras så snart som möjligt. PL 16 § 1 st
 • Förhör och frigivande av omhändertagen, hjälp och stöd - Den som omhändertagits enligt 13 § 2 st ska friges så snart som möjligt efter förhör, senast efter 6 timmar. PL 16 § 2 st
 • Förhör och frigivande av omhändertagen, hjälp och stöd - Fastställande av identitet av omhändertagne enligt 14 § ska vara skyndsamt, max 6 timmar. PL 16 § 3 st
 • Hänsynsprincipen, förvarstagande av den omhändertagne. PL 17 §
 • Underrättelse till anhörig av omhändertagne. PL 17 a §
 • Lagkonkurrens - Rättegångsbalkens regler är överordnad PL och LOB PL 18 §
 • Kroppsvisitation PL 19 §
 • Kroppsvisitation - vid gripande, omhändertagande eller avlägsnande kroppsvisiteras person av säkerhetsskäl för vapen och andra farliga föremål. PL 19 § 1 st 1
 • Kroppsvisitation - vid gripande, omhändertagande eller avlägsnande kroppsvisiteras person för säkerställande av identitet. PL 19 § 1 st 2
 • Kroppsvisitation - leta efter vapen och farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan förklaras förverkat. PL 19 § 2 st 1
 • Kroppsvisitation - leta efter hjälpmedel för brott som innefattar skada på egendom om det finns särkild anledning att tro att person bär ett sådant föremål med tanke på omständigheterna. PL 19 § 2 st 2
 • Kroppsvisitation - vid förhör i polisens lokaler. PL 19 a §
 • Husrannsakan PL 20 §
 • Husrannsakan - för att söka efter en person som med laga stöd ska omhändertas, söka efter föremål som med laga stöd ska omhändertas. PL 20 § 1 st
 • Husrannsakan - farlig person - undersöka transportmedel på viss plats. PL 20 § 2 st
 • Genomsöka fordon - söka efter vapen eller farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa med tanke på omständigheter. PL 20 a §
 • Husrannsakan vid nödliknande situationer PL 21 §
 • Stoppande av fordon PL 22 §
 • Stoppande av fordon - anledning att anta att någon som färdas i fordonet har gjort sig skyldig till brott. PL 22 § 1
 • Stoppande av fordon - med laga stöd ska ingripa mot någon som färdas i fordonet. PL 22 § 2
 • Stoppande av fordon - med laga stöd genomföra husrannsakan i fordonet. PL 22 § 3
 • Särskilda befogenheter i den skyddade och förebyggande verksamheten. PL 23 §
 • Särskilda befogenheter i den skyddade och förebyggande verksamheten - Bereda tillträde för sök efter sprängmedel, vapen, farliga föremål. PL 23 § 1 st 1
 • Särskilda befogenheter i den skyddade och förebyggande verksamheten - Stänga av, utrymma, förbjuda tillträde. PL 23 § 1 st 2
 • Särskilda befogenheter i den skyddade och förebyggande verksamheten - Kroppsvisitation av den som upphåller sig på platsen. PL 23 § 2 st
 • Förordnanden av arrestantvakt eller passkontrollant. PL 23 a §
 • Omhändertagande av fordonsnycklar PL 24 a §
 • Omhändertagande av fordonsnycklar - risk för att vissa trafikbrott kommer att begås, tillfälligt omhänderta fordonsnycklar. PL 24 a § 1 st
 • Omhändertagande av fordonsnycklar - kroppsvisitera den som kan komma att göra sig skyldig till trafikbrott och genomsöka fordonet. PL 24 a § 2 st
 • Förmansprövning av 24 a § PL 24 b §
 • Återlämnande av egendom inom 24 timmar. PL 24 c §
 • Icke hämtad egendom får förstöras eller säljas PL 24 d §
 • Uppgifter från transportföretag - transportföretag ska skyndsamt lämna de aktuella uppgifter om ankommande och avgående transporter, som företaget har tillgång till. PL 25 §
 • Uppgifter från transportföretag - transportföretag får lämna uppgifter så de görs läsbara genom terminalåtkomst. PL 26 §
 • Dokumentation PL 27 §
 • Dokumentation - Någon har avvisas, avlägsnas, omhändertagits eller gripits. Husrannsakan eller omhändertagande av föremål. PL 27 § 1 st
 • Dokumentation - Protokoll innehåller när, var, hur, vem och varför? PL 27 § 2 st
 • Dokumentation - Beslutsfattare är ansvarig för protokollföring. PL 27 § 3 st
 • Dokumentation - Användande av hjälpmedel. PL 28 §
 • Slutbestämmelser - Vem som har rätt till PL 10 § våld. PL 29 §
 • Slutbestämmelser - Överlämna transport till kriminalvården. PL 29 a §
 • Slutbestämmelser - Närmare föreskrifter för verkställighet av denna lag meddelas av regeringen. PL 30 §
 • Stoppande av fordon - reglera trafik eller kontrollera fordon, förare eller last enligt föreskrifter. PL 22 § 4
 • Spärra av, anvisa väg. PL 24 §
 • Spärra av, anvisa väg - i samband med allvarliga störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten (eller risk för detta) får Polismyndigheten förbjuda tillträde till ett visst område eller utrymme. PL 24 § 1 st
 • Spärra av, anvisa väg - anvisa deltagare i en folksamling att följa en viss väg. PL 24 § 2 st
 • Spärra av, anvisa väg - om det är brådskande får en polisman i avvaktan på myndighetens beslut, meddela sådana förbud och anvisningar som avses i första och andra stycket. PL 24 § 3 st
 • Förordnanden, sekretess. PL 23 b §

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/polislagen.12008307.html

Share