S3 Irregular Verbs

The exercise was created 2022-07-27 by englanninopettaja. Question count: 113.
Select questions (113)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • arise arose arisen nousta (esiin)
 • be was/were been olla
 • beat beat beaten lyödä, voittaa
 • become became become tulla joksikin
 • begin began begun alkaa, aloittaa
 • bend bent bent taivuttaa, taipua
 • bet bet bet lyödä vetoa, arvata
 • bite bit bitten purra
 • blow blew blown puhaltaa, tuulla
 • break broke broken rikkoa, särkyä, mennä rikki
 • breed bred bred kasvattaa eläimiä
 • bring brought brought tuoda
 • broadcast broadcast broadcast lähettää ohjelmaa
 • build built built rakentaa
 • burn burnt burnt palaa, polttaa
 • buy bought bought ostaa
 • catch caught caught ottaa/saada kiinni, pyydystää, saalistaa
 • choose chose chosen valita
 • come came come tulla
 • cost cost cost maksaa, olla hintana
 • cut cut cut leikata
 • deal dealt dealt käsitellä
 • dig dug dug kaivaa
 • do did done tehdä
 • draw drew drawn vetää, piirtää
 • dream dreamt dreamt uneksia, unelmoida
 • drink drank drunk juoda
 • drive drove driven ajaa (autolla)
 • eat ate eaten syödä
 • fall fell fallen pudota, kaatua
 • feed fed fed ruokkia
 • feel felt felt tuntea, tuntea itsensä/olonsa joksikin
 • fight fought fought taistella, tapella
 • find found found löytää
 • flee fled fled paeta
 • fly flew flown lentää
 • forget forgot forgotten unohtaa
 • forgive forgave forgiven antaa anteeksi
 • freeze froze frozen jäätyä
 • get got got saada, hakea, päästä, tulla joksikin
 • give gave given antaa
 • go went gone mennä
 • grow grew grown kasvaa, viljellä
 • hang hung hung riippua, ripustaa, roikkua
 • have had had olla (jollakulla), omistaa
 • hear heard heard kuulla
 • hide hid hidden piilottaa, piiloutua
 • hit hit hit lyödä, osua
 • hold held held pitää (kiinni), pidellä
 • hurt hurt hurt satuttaa, loukata, sattua
 • keep kept kept pitää, säilyttää
 • kneel knelt knelt polvistua
 • know knew known tietää, tuntea
 • lay laid laid panna, asettaa
 • lead led led johtaa
 • leap leapt leapt hypätä, loikata
 • learn learnt learnt oppia
 • leave left left lähteä, jättää
 • lend lent lent lainata jollekulle
 • let let let antaa, sallia
 • lie lay lain maata, olla
 • light lit lit sytyttää
 • lose lost lost menettää, kadottaa, hävitä
 • make made made tehdä, valmistaa
 • mean meant meant tarkoittaa
 • meet met met tavata
 • overcome overcame overcome voittaa, päästä yli
 • pay paid paid maksaa
 • put put put panna, asettaa
 • quit quit quit lopettaa
 • read read read lukea
 • ride rode ridden ajaa (polkupyörällä), ratsastaa
 • ring rang rung soida, soittaa
 • rise rose risen nousta
 • run ran run juosta, johtaa
 • say said said sanoa
 • see saw seen nähdä
 • sell sold sold myydä
 • send sent sent lähettää
 • set set set asettaa
 • shake shook shaken ravistaa, vapista
 • shine shone shone paistaa, loistaa
 • shoot shot shot ampua
 • show showed shown näyttää, osoittaa
 • shut shut shut sulkea
 • sing sang sung laulaa
 • sink sank sunk upota
 • sit sat sat istua
 • sleep slept slept nukkua
 • smell smelt smelt haistaa, haista
 • speak spoke spoken puhua
 • speed sped sped kiitää, ajaa, huristaa
 • spell spelt spelt tavata, kirjoittaa
 • spend spent spent viettää, kuluttaa
 • spoil spoilt spoilt pilata
 • spread spread spread levitä, levittää
 • spring sprang sprung hypätä, ponnistaa
 • stand stood stood seistä, seisoa
 • steal stole stolen varastaa
 • stick stuck stuck pistää, kiinnittää
 • sting stung stung pistää (hyönteinen)
 • swear swore sworn vannoa, kirota
 • swim swam swum uida
 • take took taken ottaa, viedä, kestää
 • teach taught taught opettaa
 • tell told told kertoa, käskeä
 • think thought thought ajatella, olla jotakin mieltä, luulla
 • throw threw thrown heittää
 • understand understood understood ymmärtää
 • wake woke woken herätä, herättää
 • wear wore worn pitää yllään, käyttää
 • win won won voittaa
 • write wrote written kirjoittaa

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/s3-irregular-verbs.10981398.html

Share