SAM1B PROV 1

The exercise was created 2021-10-04 by hannahentze. Question count: 51.
Select questions (51)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Vilka 5 kriterier mäter man med demokratiindex? 1. Valkretsar och pluralism. 2. Styrets funktion. 3. Politiskt deltagande. 4. Demokratisk kultur. 5. Medborgerliga rättigheter.
 • Vad är demokratiska institutioner? Det som talar om hur demokratin ska styras. Ex. Grundlagar, polis, lagstiftning
 • Vad är demokratisk kultur? Att medborgarna inser värdet och uppskattar demokratin. Och att man har respekt för sina medborgare, tänker kritiskt och självständigt.
 • Hur ändrar man en grundlag? För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två likadana beslut och att det hålls ett riksdagsval mellan de två besluten.
 • Vad är representativ demokrati? Den typ av demokrati vi har i sverige där folket väljer politiker som i sin tur fattar beslut.
 • Vad är valdemokrati? Att man väljer ut politiker som istället sköter besluten åt folket pga de är opålästa
 • Vilken typ av monarki har vi i Sverige? Konstitutionell monarken som innebär att monarker enbart har ceremoniella uppdrag
 • Vad är en enhetsstat? Motsatsen till federal stat, alltså när hela landet har en gemensam politik
 • Vilka är Sveriges grundlagar? Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen
 • Vad innehåller grundlagen, regeringsformen? Principen om yttrandefrihet, den allmänna och lika rösträtt, förhållandet till EU och utrikes, riksdagens, regeringens och statschefens uppgifter
 • Vad är riksdagens uppgifter? Utse Sveriges statsministerm stifta lagar, besluta om budgeten, kontrollera regeringen
 • Vad är konstitutionsutskottet? Redskap för riksdagen att kontrollera regeringen
 • Vad är Justitieombudsmän? De granskar myndigheterna (statsförvaltningarna)
 • Vad är regeringskansliet? Alla departement + statsrådsberedningen
 • Vad ansvarar kommunerna för? Socialtjänst, barnomsorg, utbildning, biblioteksverksamhet, infrastruktur, räddningstjänst och krisberedskap, hälso och miljöskydd, planering för hur kommunernas vatten och mark ska fördelas
 • Vad sköter regionerna? Sjukvården men också kollektivtrafik, kultur, infrastruktur, näringsliv, samhällsplanering och miljöfrågor.
 • Vad är den klassiska liberalismens huvudtankar? yttrandefrihet, tryckfrihet, näringsfrihet, religionsfrihet, fri handel, valfrihet, privat äganderätt, marknadsekonomi och människan lika värde
 • Vem är grundaren till socialliberalismen? John Stuart Mill
 • Vem är socialismens grundfader? Karl Marx
 • Vad är en revisionist? Socialister som satte sig emot Karl Marx teser.
 • Vad är organisationfrihet? man ska kunna gå med i partier, organisationer för att kunna påverka politiskt.
 • Vad är pluralism? Att folket ska få flera olika partier att välja mellan
 • Vad är Proportionellt valsystem ? valsystem där fördelningen av platserna i en lagstiftande församling styrs av hur stor andel av rösterna partierna får totalt; motsatsen är majoritetsval i enmansvalkretsar
 • Vad gör talmannen? Han leder arbetet i riksdagen
 • Vad gör man i kammaren? Fattar beslut om förslag
 • Vad är interpellation? frågor till statsrådet om deras avsikter vad gäller olika saker såsom ny lagstiftning. En interpellation ska lämnas skriftligt i god tid före interpellationsdebatten.
 • Vad gör utskotten? Förebereder beslut
 • Vad är Statsrådsberedningen? Statsministrens egna departement
 • vad gör generaldirektören? Bestämmer över myndigheterna
 • Vad gör Landshövdingen? Bestämmer över länsstyrelserna
 • Vad är parlamentarism? Parlamentarism är ett statskick med en folkvald församling i form av ett parlament (riksdag) som utses genom allmänna och regelbundna val.
 • Vad är civil olydnad? Fredlig protest som ändå går mot lagen
 • Vad är valkrets? Valkrets är ett geografiskt avgränsat område som har ett bestämt antal mandat ("platser") i den församling som väljs.
 • Vad är den tredje statsmakten? Att granska makthavare kallas för den tredje statsmakten, som kommer efter den lagstiftande makten (riksdagen) och den styrande makten (regeringen). Tack vare offentlighetsprincipen kan medier granska makthavare.
 • Vi har ett proportionellt valsystem. Vad innebär det? Det innebär att man delar upp 310 av 349 mandaten till de olika valkretsarna runt om i landet. De mest folkrika länen får mer mandat alltså mer makt och de mindre mindre. Till exempel har Stockholms län 35 mandat och Gotlands län endast 2.
 • Vad är statsråd? De ministrar som ingår i regeringen
 • Vad är regeringsförklaring? En skiss av den politik som regeringen ska föra under mandatperioden
 • Vad är regeringssammanträde? Varje torsdag hålls detta formella mötet. Det är då alla regeringens beslut fattas.
 • Vad är allmän beredning? Möte där det diskuteras större ärenden som ska upp på nästa regeringssammanträde.
 • Vad är kungörelse? Instruktioner som förtydligar lagar och regler och hur de ska styras.
 • Vad är länsstyrelse? De mest kända statliga myndigheterna på regional nivå.
 • Vad är landshövding? De som leder länsstyrelsen. De utses av regeringen.
 • Sammanfatta kort den vanliga vägen från utredning till lag. 1. Utredning 2. Betänkande 3. Remiss. 4 Lagrådets granskning 5. Justitieutskottets betänkandet 6. Riksdagens beslut 7. Den nya lagen publiceras i Svensk författningssamling, SFS.
 • Vad är värdekonservativ? Tycker att religion och traditioner är viktiga både för individen men också samhället och man vill ha ett religiöst inflytande i politiken.
 • Vad är modern konservatism? Den moderna konservatismen vill ha en långsam och genomtänkt samhällsförändring. Till exempel att vara tveksam mot homosexuellas rätt att gifta sig. SD är ett sådant parti.
 • Vad är skillnaden mellan socialliberalism och liberalliberalism? Skillnaden mellan de två är att i socialliberalismen vill man att staten ska blandas i för att minska klyftorna och i nyliberalismen vill man ha en sån liten inblandning som möjligt.
 • Vad är skillnaden mellan liberalfeminism och radikalfeminism? Skillnaden är alltså inblandningen av staten i människors privatliv och dess prioriteringar.
 • Vad är särartsfeminismen? Särartsfeminismen menar att det finns “naturliga” skillnader mellan män och kvinnor, alltså biologiska skillnader. Det gör att vi har olika roller i samhället, olika behov och olika livsuppgifter. Dessa skillnader gör att män och kvinnor kompletterar varandra, men idag värderas män och mäns egenskaper högre än kvinnor och kvinnors egenskaper, vilket särartsfeminismen tycker är fel. Därför ska kvinnor och kvinnors arbeten uppvärderas och ses som lika mycket värda som det som män gör.
 • Vad är likhetsfeminismen? Likhetsfeminism är den vanligaste fåran inom feminismen idag. Likhetsfeminismen menar att de skillnader som finns mellan män och kvinnor inte beror på naturen utan framförallt är skillnader som skapas och konstrueras av samhället. Genom att förändra samhället kan dessa skillnader alltså försvinna.
 • Vilka tre viktiga roller har media i ett demokratiskt samhälle? Förmedling av information och nyheter Granskning av makthavare Forum för samhällsdebatt och samhällskritik
 • Vad är lagrådet? Det är dom som kommer att påverkas av lagen och de säger vad resultatet av lagen kommer att bli

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/sam1b-prov-1.10616591.html

Share