samhällsvetenskaplig kval.. föreläsning 2

The exercise was created 2022-05-11 by wilmama. Question count: 19.
Select questions (19)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Ontologi Läran om verkligheten
 • Epistemologi Läran om kunskap
 • Ontologisk föreställning hur man betraktar världen
 • Objektivism Det finns en yttre verklighet som vi människor inte kan påverka
 • Konstruktionism Ifrågasätter om vi verkligen kan tala om en objektiv verklighet då all förståelse är konstruerad.
 • Positivism Bara förteelser eller fenomen som kan bekräftas med sinnena är kunskap. Det vetbara är det observerbara.
 • Hur uppnår man kunskap enligt positivism? Samlar in fakta som sedan kan generaliseras och förklara beteenden.
 • Realism Det finns en yttre verklighet. Samhällsvetenskapen ska samla in & förklara data som kan förklaras empiriskt.
 • Empirisk realism Med lämpliga metoder kan vi förstå verkligheten, det finns ett samband mellan verklighet & beskrivning.
 • Kritisk realism Skiljer på verklighet & social veklighet. Forskarnas uppfattningar är bara ett sätt att tolka & beskriva verkligheten.
 • Hermeneutik Läran om tolkning, att tolka & förstå handlingar
 • Fenomenologi För att studera människans handlande måste man studera mening. Den sociala verkligheten.
 • Deduktion Härledning av slutsatser från givna premisser
 • Deduktiv ansats Utgår från en teori som testas i verkligheten genom att verifiera eller falsifiera.
 • Induktion Slutledning: Att dra slutsatser från erfarenheter.
 • Induktiv ansats Försöker dra slutsatser i insamlad data, för att skapa egna teorier.
 • Abduktion Slutledning: riktar sig mot förståelse & fokuserar på mönster
 • Forskningsdesign Samlingsram som hela forskningsupplägget ryms inom.
 • Forskning- eller undersökningsmetod Teknik för insamling av data.

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/samhallsvetenskaplig-kval-forelasning-2.10960110.html

Share