samhällsvetenskaplig kval.. föreläsning 4

The exercise was created 2022-05-11 by wilmama. Question count: 16.
Select questions (16)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • transkribera överföra från tal till skrift
 • ortografisk/sekreterarstil fokus på VAD som sägs
 • jeffersons fokus på HUR det sägs
 • tematisk analys fungerar för många olika frågor, identifiera teman som summerar kontentan av materialet
 • grundad teori en induktiv metod med syfte att skapa teoretiska kategorier som är direkt grundade i data, syftet är att bygga en modell/teori om fenomenet
 • Teoretiskt urval Används inom grundad teori för att göra ett urval som görs i enlighet med teoretiska överväganden som utvecklas under undersökningens gång. Detta ska fortsätta att göras ända tills det som kallas teoretisk mättnad uppnåtts.
 • Kodning Processen där forskaren försöker ta reda på vad datan handlar om & syftar till att successivt utveckla kategorier & begrepp.
 • Öppen kodning Varje rad/stycke ges en deskriptiv kod, koderna skapas utifrån materialet.
 • Axial kodning Relaterar till kodningarna - gamla & nya. Dessa utvecklas till kategorier.
 • Selektiv kodning Identifierar kärnkategorier, utvecklar ett övergripande tema
 • Kategorisk saturation När fler jämförelser misslyckas med att förfina teorin.
 • Narrativ analys När intervjuaren och intervjupersonen tillsammans sitter och tolkar händelsen som man pratar om.
 • Tolkande fenomenologisk analys (IPA) Fokus på människans upplevelser av fenomen. Tolkning och inte bara beskrivning. Fokuserar på VAD som sägs.
 • Konversationsanalys Fokuserar i detalj på HUR människor interagerar genom tal i "naturlig" konversation.
 • Diskursanalys Fokus på språket, studera & analysera tal (eller text).
 • Nivåer av kodning Deskriptiv Tematisk (kategorisera) Analytisk/teoretisk

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/samhallsvetenskaplig-kval-forelasning-4.10960199.html

Share

Advertisements