Scene 3 Set 1 More than words - The environment

The exercise was created 2023-09-21 by sumala. Question count: 85.
Select questions (85)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • miljön the environment
 • jorden the Earth
 • världsomspännande, global global
 • klimat climate
 • naturskydd nature conservation
 • grundvatten groundwater
 • naturtillgångar natural resources
 • livsmiljö habitat
 • atmosfär atmosphere
 • klimatförändring climate change
 • hållbar utveckling sustainable
 • skydd protection
 • miljövänlig environmentally friendly
 • biodynamisk organic
 • miljövänlig, ekologisk ecological
 • energieffektiv energy-efficient
 • skräp rubbish
 • skräp garbage
 • pappers-skräp litter
 • pappers-skräp trash
 • soptunna, sopkärl dustbin
 • soptunna, sopkärl garbage can
 • återvinningskärl recycling bin
 • återlämningspunkt för pantflaskor bottle bank
 • bioavfall biowaste
 • bioavfall organic waste
 • problemavfall hazardous waste
 • giftigt avfall toxic waste
 • förorening pollution
 • förorena pollute
 • utsläpp emission
 • avgaser exhaust fumes
 • bekämpningsmedel pesticide
 • utrotningshotad endangered
 • utdöd, utrotad extinct
 • dö ut become extinct
 • dö ut die out
 • tjuvskytte poaching
 • brist på shortage of
 • brist på lack of
 • genmanipulerad genetically modified
 • förorenad contaminated
 • skogsskövling deforestation
 • konsumtion consumption
 • kasta bort throw away
 • förstöra damage
 • förstöra destroy
 • förnybar energi renewable energy
 • vindkraft wind power
 • solenergi solar energy
 • vattenkraft water power
 • fossilt bränsle fossil fuel
 • jordgas natural gas
 • olja oil
 • naturkatastrof natural disaster
 • jordbävning earthquake
 • torka drought
 • översvämning flood
 • hungersnöd famine
 • orkan, våldsam storm hurricane
 • virvelvind, tornado tornado
 • flodvåg, tsunami tsunami
 • vulkanutbrott volcanic eruption
 • jordras, skred landslide
 • katastrof framkallad av människan man-made disaster
 • kärnkraftsolycka nuclear disaster
 • oljeutsläpp oil spill
 • olycka accident
 • respektera respect
 • skydda protect
 • återvinna recycle
 • återanvända reuse
 • donera donate
 • minska reduce
 • minska cut down
 • minimera minimise
 • minimera minimize
 • bevara preserve
 • sortera avfall sort the rubbish
 • kompostera compost
 • göra sig av med dispose of
 • ändra change
 • dra ur stöpseln unplug
 • plantera plant
 • förbjuda ban

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/scene-3-set-1-more-than-words-the-environment.11605261.html

Share