Scene 3 - Set 1 Text 2 - Welcome to Amazing India

The exercise was created 2023-09-19 by sumala. Question count: 76.
Select questions (76)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • otrolig, häpnadsväckande amazing
 • Indien India
 • 2000-talet 21st century
 • resenär, resande traveller
 • besök, besöka visit
 • spännande exciting
 • bry sig om, ta hand om care
 • djupt deeply
 • miljö environment
 • ingen bättre plats no better place
 • skapa create
 • miljövänlig environmentally friendly
 • sätt, väg way
 • att resa, resa travel
 • ekoturism ecotourism
 • ansvarig responsible
 • natur natural area
 • skydda protect
 • förbättra improve
 • så här, på det här sättet this way
 • foto, fotografera photograph
 • fotavtryck footprint
 • varför inte besöka why not visit
 • den allra första very first
 • natur, djurliv wildlife
 • centrum centre
 • åtskild separate
 • zon, område zone
 • omkring, runt around
 • oförglömlig unforgettable
 • kultur-, kulturell cultural
 • fritid leisure
 • äventyr adventure
 • i själva verket in fact
 • var som helst, vart som helst wherever
 • ha kul have fun
 • några a few
 • understöda support
 • företag, affärsverksamhet business
 • respektera, respekt respect
 • kultur culture
 • tro belief
 • så att so that
 • inverkan på impact on
 • stanna, stanna kvar stay
 • på utmärkta stigar on marked trails
 • för att skydda to protect
 • växt plant
 • vara i växelverkan med interact
 • röra, beröra touch
 • skräp rubbish
 • återvinna recycle
 • produkt product
 • genom att göra by doing
 • bästa tiden i ditt liv the time of your life
 • natur natural environment
 • såsom as
 • ekoturist ecotourist
 • ditt livs äventyr adventure of a lifetime
 • direkt, rakt directly
 • samhälle, samfund community
 • arbete, arbetsplats job
 • från hela världen from all over the world
 • ha att erbjuda have to offer
 • minne memory
 • för evigt, alltid forever
 • bra för alla good for everyone
 • titta själv see for yourself
 • underbar, strålande wonderful
 • om vi hade vetat if we had known
 • sanning truth
 • skulle vi ha farit we would have gone
 • Nya Zeeland New Zealand
 • alla tiders all-time
 • om du hade berättat if you had told
 • skulle jag ha sagt I would have called

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/scene-3-set-1-text-2-welcome-to-amazing-india.11677241.html

Share