Advertisements


Text A sanasto (p. 60-61)

The exercise was created 2023-03-16 by sopuli78. Question count: 39.
Select questions (39)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • to change muuttaa, muuttua
 • to share jakaa
 • to end up päätyä
 • complete täysi, täydellinen, kokonainen
 • at the age of 17 17-vuotiaana
 • to create luoda, perustaa
 • fashion muoti
 • canadian kanadalainen
 • to shape muokata, muotoilla
 • to grow, grew, grown up kasvaa aikuiseksi, varttua
 • to feel, felt, felt at home tuntea olonsa kotoisaksi
 • to get, got, got into kiinnostua jostakin
 • to bully kiusata
 • to happen tapahtua, sattua
 • to discover keksiä, löytää jotakin uutta
 • while sillä aikaa kun, samaan aikaan kun
 • to sign allekirjoittaa
 • to receive saada, vastaanottaa
 • to finish suorittaa loppuun
 • to fly, flew, flown lentää
 • exam koe
 • to choose, chose, chosen valita, valikoida
 • nobody ei kukaan
 • to realize tajuta, ymmärtää, huomata
 • soul sielu
 • to compare verrata, vertailla
 • to hear, heard, heard kuulla
 • simply yksinkertaisesti
 • opinion mielipide
 • in my opinion minun mielestäni
 • huge valtava, suunnaton
 • capital pääkaupunki
 • to throw, threw, thrown heittää
 • age ikä
 • the worst pahin
 • fast nopea: nopeasti
 • both molemmat, kumpikin
 • alone yksin
 • face kasvot

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/text-a-sanasto-p-60-61.11466654.html

Share