Top 9 kpl 3 sanat

The exercise was created 2018-12-05 by Monazilla. Question count: 61.
Select questions (61)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • a wonder ihme
 • cover peittää
 • put, put, put together koota, laatia
 • Antarctic antarktinen, etelänapa-
 • ancient muinainen
 • Arctic arktinen, pohjoisnapa-
 • an Egyptian; Egyptian egyptiläinen
 • a sand dune hiekkadyyni
 • yet silti, kuitenkin
 • rocky kivikkoinen
 • be able to voida, pystyä, osata
 • quite aika, melko
 • a tomb hauta
 • through halki, läpi (prep.)
 • a pharaoh faarao
 • eastern Africa itäinen Afrikka
 • an example esimerkki
 • flood; a flood tulvia; tulva
 • achieve saavuttaa
 • plant crops kylvää viljaa
 • most of suurin osa (jostakin)
 • mud muta
 • North Africa Pohjois-Afrikka
 • leave, left, left behind jättää jälkeensä
 • migrate vaeltaa, muuttaa (eläimistä)
 • allow sallia
 • across yli (prep.)
 • wealth varakkuus, rikkaus
 • join liittyä (seuraan)
 • a legend legenda, taru
 • including mukaan lukien, sisältäen
 • still yhä (edelleen), silti
 • thirst jano
 • reach saavuttaa
 • tiredness väsymys
 • be located sijaita
 • a predator petoeläin
 • an edge reuna, laita
 • lost kadonnut
 • surround ympäröidä
 • a century vuosisata
 • a volcano tulivuori
 • forbidden kielletty
 • an avenue puistokuja, bulevardi
 • as koska, sillä
 • a branch oksa
 • a Muslim; Muslim muslimi; islaminuskoinen
 • a root juuri
 • upside down ylösalaisin
 • at the time siihen aikaan, silloin
 • up to jopa
 • a crater kraatteri
 • an asteroid asteroidi
 • hit, hit, hit osua
 • the Earth maa (planeetta)
 • a billion miljardi
 • original alkuperäinen
 • in diameter halkaisijaltaan
 • contain sisältää, pitää sisällään
 • a skeleton luuranko
 • an archaeologist arkeologi

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/top-9-kpl-3-sanat.8745034.html

Share