Utvecklingspsyk, föreläsning 7

The exercise was created 2022-05-17 by wilmama. Question count: 36.
Select questions (36)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • psykosocial utveckling Utveckling av jaget, känslolivet och socialitet. Innebär förändring i förståelsen för sig själv och andras beteende
 • psykosocial utveckling enligt eriksson handlar om att lösa konflikter och vilka konsekvenser detta ger
 • 18m-3 år: Autonomy vs shame & doubt man är en oberoende person med egen vilja som kan göra saker själv. Viktigt att få göra det och inte bli för hårt kontrollerad
 • 3-6 år: Initiative vs guilt handlar också om oberoende och att få prova sig fram, trots att man inte alltid lyckas.
 • självuppfattning egna uppfattningar om vem man är som individ
 • självuppfattningen hos förskolebarn är inte korrekt utan överoptimistisk, detta är bra för att man ska våga prova igen
 • hur påverkas synen på oss själva? kultur: kollektivistisk/individualistisk familj, subkulturer
 • när blir könsidentiteten tydlig? från 2 års ålder är uppfattningen om vilket kön man tillhör tydligt
 • genus konstans förståelse för att biologiskt kön är permanent, utvecklas i 4-5 års ålder
 • biologiskt perspektiv på genus våra förfäder som betedde sig stereotypt enligt könsroller kan ha lyckats bättre med att fröa sina gener vidare. Skillnader i hjärnan kan ge könsskillnader
 • psykoanalytiskt perspektiv på genus genusutveckling= resultatet av att identifiera sig med föräldern av samma kön enligt stadierna
 • kognitivt perspektiv på genus genom att använda scheman för genus som utvecklas tidigt, får barnet ett visst sätt att uppfatta världen. De använder sina ökade kognitiva förmågor till att tänka ut regler för vad som är passande enligt könsnormer
 • hur leker barn under 3 år? de leker för sig själva intill varandra med lite social interaktion
 • vänskap hos äldre förskolebarn de ser vänskap som ett mer stabilt tillstånd, förstår begreppen förtroende, stöd och delat intresse
 • Functional play- 3 år enkla repetetiva aktiviteter, ex röra på dockor, hoppa runt
 • constructive play- 4 år mer sofistikerad lek där barnen manipulerar objekt för att skapa något. testar fysiska, kognitiva och finmotoriska förmågor. Ex bygga lego
 • parallell lek- 2 år barn använder likande leksaker på liknande sätt utan att interagera med varandra
 • onlocker play "titta på" leken, barn tittar när andra leker utan att själv delta. Är tyst eller kommenterar leken. Vanligt när barnet vill vara med i en grupp som redan leker
 • associative play Två barn eller fler interagerar, delar eller lånar leksaker även om de inte gör samma saker
 • cooperative play barnen leker interaktiv med varandra, använder turtagning, spelar spel eller tävlar
 • theory of mind uppfattning om andra varelsers medvetande, reflektion om att man själv och andra har samma typ av medvetande
 • förskolebarn kan genom ToM förstå varför andra: tänker och beter sig som de gör. Föreställa sig saker som inte finns i rummet, låtsas och reagera på fantasi, förstå motiv
 • ToM- false belief task ett test som bevisar att barn förstår att en person kan ha oförmåga att förstå något barnet själv förstår
 • auktoritär föräldrarstil kontrollerande, kall och stel. Värderar lydnad utan ifrågasättande. Barnet blit: tillbakadragen, socialt klumpig
 • auktoritativ föräldrarstil sätter fasta, tydliga och konsekventa regler. Tillåter ifrågasättande och kan resonera. Barnet blir: självständig, vänlig, självsäker och samarbetsvillig
 • tillåtande föräldrarstil- likgiltig inte involverad i barnets liv, sätter få gränser. Barnet blir: Emotionellt avståndstagande, osäkert
 • tillåtande föräldrarstil- slapphänt involverad i barnets liv, sätter få gränser. Barnet blir: beroende, lynnig och låg social förmåga
 • moralisk utveckling barns sätt att resonera om moral, attityder kring moraliska felsteg och beteende och situationer med moraliska dilemman
 • Piaget: Heteronom moral 4-7 år regler ses som bestående, oföränderliga och bortom den egna kontrollen. Tror på inneboende rättvisa vs omedelbar bestraffning vid fel
 • Piaget: Begynnande samarbete 7-10 år blir mer sociala och lär sig regler på riktigt. Följer regler i lekar, reglerna ses som oföränderliga
 • Piaget: Autonoma samarbetsstadiet 10 år Blir medvetna om att regler kan ändras om alla vill det
 • moralisk utveckling: social inlärning perspektivet omgivningen lär barn prosocialt beteende, moralisk utveckling sker genom förstärkning och modeller
 • förskolebarn har lättare att ta efter beteenden från: varma, responsiva, kompetenta och högpresterande vuxna och kamrater
 • spädbarns empati De gråter när andra barn gråter
 • toddler 2-3 år empati ger gåvor och delar leksaker med andra, även främlingar
 • förskolebarn empati empatin utvecklas i takt med ökad förmåga att uppfatta och kontrollera sina emotionella och kognitiva resurser

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/utvecklingspsyk-forelasning-7.10965595.html

Share