utvecklingspsyk kap 13

The exercise was created 2022-05-20 by wilmama. Question count: 18.
Select questions (18)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • senescene den naturliga fysiska nedgången med åldrande
 • stress den psykiska och emotionella responsen som tillkommer när vi blir utmanade och hotade
 • PNI (psychoneuroimmunology) studien om relationen till hjärnan, immunförsvaret och psykologiska fakrtorer
 • primary appraisal bedömningen av en händelse för att avgöra om dess implikationer är positiva, negativa eller neutrala
 • secondary appraisal bedömningen av om ens samarbetsförmåga och resurser är tillräckliga för att övervinna skadan, hotet eller utmaningen som den potentiella stressfaktorn utgör
 • psychosomatic disorders medicinska problem orsakade av interaktionen mellan psykiska, emotionella och fysiska svårigheter
 • cooping hur vi hanterar att få bort och hantera hoten som leder till stress.
 • Defensive cooping cooping som innehåller omedvetna strategier som att t.ex förneka ett problem
 • postformal thought tänkande som erkänner att vuxenproblem ibland måste lösas i relativistiska termer
 • acquisitive stage enligt shaie, det första stadiet av kognitiv utveckling, som omfattar hela barndomen och tonåren, där den huvudsakliga utvecklingsuppgiften är att skaffa information
 • achieving stage den punkt som unga vuxna når i vilken intelligens tillämpas på specifika situationer som involverar uppnåendet av långsiktiga mål för karriär, familj och samhälleliga bidrag
 • responsible stage stadiet där huvudsaken är att behålla sin situation, man värnar om sin karriär, familj osv
 • executive stage stadie där man får ett bredare perspektiv än innan och börjar tänka på problem i världen
 • reintegrative stage perioden där vi är äldre och fokuser blir på sin personliga mening
 • triarchic theory of intelligence sternberg's teori om intelligens består av tre huvudkomponenter: componential, experiential och contextual
 • practical intelligence lär man sig genom att observera andra och spegla deras beteenden
 • emotional intelligence den uppsättning färdigheter som ligger till grund för korrekt bedömning, utvärdering, uttryck och reglering av känslor
 • first- year adjustment reaction Ett kluster av psykologiska symptom som inkluderar ensamhet, ångest och depression relaterat till första året på t.ex universitet

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/utvecklingspsyk-kap-13.10969210.html

Share