utvecklingspsyk kap 18

The exercise was created 2022-05-20 by wilmama. Question count: 12.
Select questions (12)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • ego-integrity vs despair stage Enligt Eriksson handlar detta stadie om att titta tillbaka på sitt liv och bli tillfreds med det
 • redefinition of self vs preoccupation with work role teorin att de som är äldre måste omdefiniera sina ärmar på sätt som inte relaterar till deras arbetsroller eller yrken
 • body transcendence vs body preoccupation en period då människor måste lära sig att hantera och gå bortom förändringar i fysiska förmågor till följd av åldrande
 • ego transcendence vs ego preoccupation den period då äldre människor måste ta itu med sin kommande död
 • life review punkten i livet där människor granskar och utvärderar sina liv
 • age straification uppfattningen att det finns en ojämlik fördelning av ekonomiska resurser, makt och privilegier bland människor i olika skeden av livet.
 • disengagement theory teori som tyder på att sen vuxen ålder präglas av ett gradvis tillbakadragande från världen på fysiska, psykologiska och sociala nivåer
 • activity theory teori som tyder på att framgångsrikt åldrande inträffar när människor upprätthåller det intresse, aktiviteter och sociala interaktioner som de var involverade i under medelåldern
 • continuity theory teorin som tyder på att människor behöver behålla sin önskade nivå av engagemang i samhället för att maximera sin känsla av välbefinnande och självkänsla
 • selective optimization processen genom vilken människor koncentrerar sig på utvalda kompetensområden för att kompensera för förluster inom andra områden
 • continuing- care community ett samhälle som erbjuder en miljö där alla invånare är pensionsålder eller äldre och behöver olika vårdnivåer
 • institutionalism ett psykologiskt tillstånd där människor på vårdhem utvecklar apati, likgiltighet och bristande omsorg om sig själva

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/utvecklingspsyk-kap-18.10969390.html

Share